Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

MỘT TRĂM NĂM


100 NĂM

100 năm trong cõi người toa
Chữ tài chữ cán thiếu đà đá nhau
100 năm trong cõi 3 Tàu
Toàn là xì thẩu xì dầu nước tương
100 năm rong cõi Mán Mường
Áo chàm khăn xếp nhà sàn cơm lam
Thương cho tháp cổ tháp Chàm
Phơi sương cùng nắng vừa Vàng vừa Thau
Trải qua 1 cuộc đẩu đâu
Những điều trông thấy gật đầu mà thôi
Loanh quanh chả đứng thì ngồi
Chuồng heo đực cái nằm ngồi ngổn ngang
Heo con heo nọc từng hàng
100 năm thôi đủ phũ phàng đời nhau ?
Chu Vương Miện

HUYNH MUỘI

1
Tình cảnh của Muội
6 bó dư
Mẹ góa con côi
Lây lất 40 năm
Gia đình cả bên nội và bên ngoại
4 năm 7 người chết vì ung thư
Đủ thứ ?

2
Tình cảnh của Huynh
7 bó gập
Sống lừ đừ
Và chết từ từ
Vừa giải phẫu 2 mắt
Thêm đầu gối
Giờ đi cà nhắc
Thêm bệnh gout
+thêm đái đường
Nói chuyện bình thường
Cũng quá buồn ?

Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét