Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

LÃM NGUYỆT HIÊN ĐÊM NGUYÊN TIÊU !






                                   Đêm Nguyên tiêu tìm trăng !
 Xuân giêng gió biếng vén mây
 Nga quên tung lưới bủa vây sông vàng
 Ham chơi gió tánh lang thang
 Cho đất ngồi nuối cành trăng nguyên rằm !

                                                                               Rằm tháng giêng


                                                                     ai siêng nấy quảy!





Láng giềng !

Bên ấy tầm xuân nụ có không?
Sớt cho tí phấn mà chưng giêng
Ca dao gieo cấy vườn nhân thế
Tứ tuyệt đơm bông trả láng giềng ./.

                                                  LĐM
                                         Rằm tháng giêng





                                                          ưa mi vì tiết sạch hơn người !

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

           BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM!

QUÁN là dụng của TRÍ
ÂM là dụng của BI
1*Dùng Diệu Trí Quán Chơn Tánh Quán ấy gọi là Chơn Quán
2*Dùng Diệu Trí Quán các Tịnh Pháp,Quán ấy gọi là Thanh Tịnh Quán.
3*Đã có Diệu Trí tất nhiên tự Tâm Thanh Tịnh,dùng tự Tâm Thanh Tịnh quán hai pháp tục đế (chân lý tương đối) chơn đế(chân lý tuyệt đối) thấu suốt ,rốt ráo nên gọi quán ấy là Quảng Đại Trí Tuệ Quán.
4*Diệu Trí của NGÀI biết chúng sanh và PHẬT đồng thể,Ngài hằng thường nghĩ đến cứu độ Quán ấy gọi là BI Quán
5*Đức QUAN ÂM lấy bi nguyện cứu khổ làm hạnh tu duy nhất,tưởng nghĩ đến việc ban vui tròn đầy cho chúng sanh !Quán ấy gọi là TỪ Quán.
Năm ánh sáng quán chiếu của Diệu Trí QUÁN ÂM hằng thường ở trong thể tịch tịnh vắng lặng,tức là thường tịch tuy thường tịch mà vẫn thường soi sáng hết thảy các chốn tối tăm nên ánh sáng của diệu trí kia lại cũng thường chiếu.
                                                                                                  ( Gíac Ngộ 220)
                     CHÙM THƠ KÍNH DÂNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

                              quan the am bo tat
1-DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM
Lắng nghe giọt nước cành dương
Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng
Như lai Bồ Tát viên thông
Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau

                    quan the am bo tat             
2-LONG ĐẦU QUÁN ÂM
Oai lực trên đỉnh long vương
Bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu
Tầm thinh giữa cõi khổ đau
Bồ Tát hóa hiện nhiệm mầu muôn nơi
                   quan the am bo tat
         
3-TRÌ KINH QUÁN ÂM
Kiết già tay phải nâng kinh
Quán soi nhập diệu tịnh thanh thường hằng
Nhìn thấu suốt cõi tối tăm
Đàm kinh cứu độ thậm thâm diệu kỳ
                     quan the am bo tat

4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
Hậu thân rực ánh hào quang
Bi nguyện cứu khổ ngập tràn thế gian
Quang bất muội* tỏa mênh mang
Quảng đại linh cảm ứng thân nhiệm mầu.

*Viên Quang bất muội : ánh sáng không bao giờ tắt.
 
5-DU HÍ QUÁN ÂM
Thong dong du hí cõi đời
Bao dung độ lượng hạnh ngời trần gian
Đến đi giữa cuộc gian nan
Bi nguyện cứu vớt trầm luân muôn loài.
             
6-BẠCH Y QUÁN ÂM
Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.
                      quan the am bo tat

                      
7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Bồ tát an tọa lá sen
Hai tay chấp quán soi xem cõi đời
Ta bà ác trược tơi bời
Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.
                    quan the am bo tat
 
8-LONG KIẾN QUÁN ÂM
Diệu trí quán dòng tử sanh
Nhìn chúng sanh mãi loanh quanh luân hồi
Mắt thương Ngài nhìn cuộc đời
Thường hằng bi quán vớt người trầm luân.
                                   

THƠ LĐM " ảnh sưu tầm net"

DSC00101.JPG






                                                Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.!

                                " cồn chăn trâu và nghĩa địa làng Văn Qũy."

                                                                        Hoàng hôn ảnh LĐM

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

GIÊNG HAI KHAI BÚT !



                                  HOA MAI VÀ ĐU ĐỦ(MAI ĐỦ)


        KHAI BÚT QUÊ

        Mai đủ thiết gì đến mũ đai*
        Nhà quê tự liệu chẳng nhờ ai
Sáng trưa chạm mặt vài ba hột
Chiều tối dằn lòng ít miếng khoai
Ngõ trúc đong đưa như nguyệt điện
Thềm lan phơ phất tợ thiên thai
Giêng hai cho dẫu không còn máu**
Xướng họa mãi còn vẫy bút khai. 
                                  Lê Đăng Mành
                                       Mời họa
* nói lái
**  Tục ngữ  Quảng Trị  :
giêng hai cắn ngón tay không ra máu


BÀI HỌA 1:

VÕ ĐƯỜNG THIẾU LÂM CẢNH

Mai đến võ đường phải mến đai
Tinh thần tập luyện chẳng bi ai
Sáng ra đè dạ cơm thay sắn
Chiều đến dằn lòng cháo thế khoai
Huynh đệ múa quyền coi tất bật
Môn sinh đánh thảo ngó khoan thai
Lâu lâu thầy dạy vài chiêu độc
Điểm huyệt chân truyền hoa mãn khai
                               TRẦN NGỘ LÂM ĐỒNG
                                                  
 
  
Bài họa: 2


                  LUI VỀ VƯỜN.
 
                 Mai đão ta từng bỏ mão đai.


                 Đời mình chẳng thiết cậy nương ai.


                 Thất mùa qua bữa nhờ rau quả.


                 Thiếu gạo đã từng độn sắn khoai.


                  Ở phố chẳng quen đời náo nhiệt.


                  Về quê thích hợp cảnh khoan thai.


                  Vườn xuân vui thú cùng hoa kiễng.


                  Cẩn họa vần thơ-tứ mãn khai.


                                                  Hồ Trọng Trí


                                         Kim long,Bà rịa Vũng tàu


         BÀI HỌA 3

                           KHAI ĐƯỜNG DANH LỢI


                         Ham đài võng lộng với hàm đai  

 
                         Ngang dọc liều thân chớ cậy ai


                         Đẽo dưới lấp trên lăn béo bụt 


                         Gọt sau chà trước chọc xiên khoai


                         Tô màu lúng liếng xanh vàng trắng


                         Quét bóng lai lia sắc thiên thai


                         Lạy cụ tôi thằng cu đất ruộng


                         Khát lòng đành khấn đẻo mài khai.


                                                       Mai Trang Huỳnh


                       


TỰ HỌA:

           TỰ KHAI

Mai đủng  đỉnh về với mủng đai 
Đàn quan lai vãng chẳng còn ai?
Đã từng ngoảnh né miền môn ớt
Lắm lúc ngại nhìn thuở sắn khoai
Biết trước đường về mà nhẫn nhịn
Thì xưa tại vị đã hòa thai
Bao dung,  bản quán luôn mong đợi
Hoa cỏ quê chờ : đóa tự khai.
                                          
                                    Lê Đăng Mành
                                   Tiết nguyên tiêu















































                                                                     ẢNH VUI



                                                                                       SƯƠNG NGUYÊN TIÊU QUÊ NHÀ
Ảnh LĐM