Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

THỰC TẠI ĐẢN SANH

THỰC TẠI  ĐẢN SANH

Người về từ cõi Thái không
Và thị hiện với tấm lòng đại bi
Hào quang rực Lâm Tỳ Ni
Cánh Sen ôm gót Hài nhi mỉm cười

Hương Vô ưu tỏa muôn nơi
Hoan ca tán tụng đất trời chuyển rung
Mưa hoa nhạc trỗi tưng bừng
Bậc Thiện thệ đến soi đường nhân gian

Tiên tri là đấng thánh vương
Mà buông bỏ hết vấn vương lục tình
Lên non tìm lại chính mình
Mới hay châu ngọc trong tinh diệu này

Từ đây thấy biết mặt mày
Trăng vành vạnh tỏ buông tay nhẹ nhàng
Độc hành - độc bộ khinh an*
Rừng già thường trụ đạo tràng khai tâm

Lộc uyển chuyển pháp thậm thâm
Tứ đế khai triển diệu âm thượng thừa
Chạm nguồn bát nhã khi xưa
Nứt mầm tuệ giác muôn mùa đản sanh

Lê Đăng Mành
*Thường độc hành, thường độc bộ,
   Đạt giả đồng du niết bàn lộ
        “Chứng đạo ca”

    TS Vĩnh Gia Huyền Giác

2 nhận xét:

  1. Mùa Vu Lan đã về, cháu chúc chú phước huệ viên thành và thân tâm thường lạc, ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn HOA ĐÀO MÙA XUÂN-
    THân chúc Cháu Đón MÙA PHẬT ĐẢN Thường an lạc

    Trả lờiXóa