Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Thơ Chu Vương Miện


2 BÊN
1 bên lương tâm
1 bên lương thực
Bên núi cao
Bên bờ vực
Kẹt cứng ở giữa
Dở sống dở chết

Thiên nan vạn nan
Chả làm được đéo gì ?
Suy nghĩ làm cái chi ?
Cho mệt

Cái thân con ruồi
Cái thân con rệp
Chả  bao giờ vui
Ngang ngửa vịt đẹt

Ơi phận tép riu
Sáng cũng như chiều
Trong ao hồ chật hẹp
Múa may còn bấy nhiêu ?

Thân phận đồ ếch nhái
Trong đầm trong chuôm
Động 1 cái
Nhẩy như bay
Cái ùm

Mũ ni che tai
Mặc thiên hạ sự
Có 2 mắt như mù
Ơi đời phù du


Chu Vương Miện
CŨNG CHẾT

Trâu đạp chết
Chó đạp chết
Đôi giầy như đôi dép
Xả láng

Đời cua cua máy
Đời cáy cáy bò
Đời thò lò thò lò quay
Đời cụ Tản Đà
Say
Cả ngày

Khôn chết
Dại chết
Tội gì?
Không trà rươu đàn bà
Không chơi cũng thiệt
Cụ Tú Xương
Đa tình ra phết

Ở bầu thì tròn
Ở ống thì dài
Thiên hạ từ xưa tới giờ
Chả ai giống ai ?

Gần mực thì đen
Gần đèn thì sáng
Tử tế ăn cơm
Lôi thôi ăn lựu đạn

Nắm thằng có tóc
Không ai nắm thằng trọc đầu
Xưa sau
Dào chảo quẩy
Trong chảo dầu

Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét