Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

QUÊ HƯƠNG MỪNG ĐÓN PHẬT VỀ


                       
QUÊ HƯƠNG MỪNG ĐÓN PHẬT VỀ
“1-4-2013 Lễ cung nghinh Tôn Tượng
     PHẬT HOÀNG tại Quảng Trị”

Cờ hoa cung đón tưng bừng
Mừng Đấng Điều Ngự Giác Hoàng vào thăm
Công án Đối Cảnh Vô Tâm
Vầng hào quang tỏa Trúc Lâm Đầu Đà

Cốt cách vọng tộc vương gia
Minh quân trị Nước nhan hòa* cương nhu**
Tâm bao dung với kẻ thù
Nguyên Mông bại trận ,thả bờ độ sinh***

Bảy trăm năm đấng hiếu sinh
Vi hành thưởng ngoạn Chiêm Thành cầu Thân
Vì Đất Nước tiễn Huyền Trân
Thu nhận Ô , RÍ hai Châu liền bờ

Bao năm lệ xót ca thơ
Thương cây quế nối bản đồ Trời Nam
Phên giậu vững lên Trúc Lâm
Tám năm chứng Đạo : Phật Trần Nhân Tông

Con nay đảnh lễ Phật Hoàng
Dung nghi tôn tượng tỏa lan nhiệm mầu
Đất này Thuận hóa châu xưa
Nguyên Vương long thể từ lâu đến …về !

Ân Phật nhuần thắm trời quê
Đạo Vàng mạng mạch tứ bề khai hoa
Quảng Trị tươi sắc âu ca
Muôn xuân đươm ngát Đạo Nhà an cư./.
Lê Đăng Mành

Ghi chú:
*Thiền ngữ:Hòa nhan ái ngữ
** Luôn luôn tôn trọng đối phương; Lấy hòa hiếu ổn định làm trọng; Vì ta là nước nhỏ nên lấy sự mềm dẻo làm chính, lấy nhu hòa làm chính. Mềm và nhu là sách lược. Cho nên mềm mà không tỏ ra yếu, nhu mà không tỏ ra nhược. Ví như kẻ địch cậy mạnh mà lấn lướt vi phạm đến quốc thể và quốc uy thì như sứ Mông Cổ ba lần vào Thăng Long năm 1257 đều bị nhà Trần tống giam, mặc dù trước đó ta đã hết sức mềm dẻo và chịu sự cống nạp. Thật vậy, nếu ta nhún nhường chỉ lùi một bước thì giặc sẽ tiến cả trăm bước; Giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là nguyên tắc bất di bất dịch trong đối sách bang giao.

***Khi quân Nguyên Mông thua trận Ngài ra lệnh hãy để cho người ta rút lui không được truy kích chặn đánh,với người tử trận thì cho mai táng đàng hoàng,có vị Tướng giặc bị chặt đầu Đức Trần Nhân Tông cho nối lại và lấy áo bào của Ngài đắp lên mới cho đậy nắp quan tài và đưa qua Nước họ,người sống thì cấp lương thực và phương tiện cho về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét