Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

ƠN THẦY!


ƠN THẦY!
Đâu chờ mười một với hai mươi
Mới biết công ơn để kính người
Thuở trước tiền nhân trao một chữ*
Thì nay hậu bối giữ muôn đời
Vỡ lòng dạy dỗ lên sông suối
Khai trí chống chèo đến biển khơi
Giáo dưỡng tam cương** con mãi nhớ
Lưu tình Thầy cũ chẳng hề nguôi
Lê Đăng Mành
*Nhất tự vi sư
**Năm học hè lớp 3 được Thầy Quản “Thầy Nguyễn Khánh Độ”
Giảng dạy tam cương và ngũ thường
BÀI HỌA
ƠN THẦY!
Xiết kể công trình biết mấy mươi *
Giờ đây chẳng thể được bên người
Lời vàng gửi lại trào muôn suối
Ý ngọc thêm cho mãn một đời
Bài học đầu dòng bơi biển cạn
Lời ru cuối phận quẫy trùng khơi
Lễ tiên văn hậu hoài ghi tạc
Mang suốt đăng trình chẳng thể nguôi.
Phan Tự Trí
* Công trình kể biết mấy mươi (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
GIỮ TRỌN
Thầy nay đã tuổi ngoại năm mươi
Dâng đóa hồng tươi trọng vọng người
Nhờ có công ơn thương dạy bảo
Mà nên sự nghiệp hiểu lo đời
Tôn Sư cao ngất như thông đứng
Trong Đạo rộng sâu tựa bể khơi
Đức dục lời răn luôn nhớ mãi
Môn sinh nguyện giữ trọn không nguôi.
HỒ TIẾN TRIỂN

(Tánh Linh, Bình Thuận)