Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Chu Vương Miện: QUẢNG CÁO SƠN ĐÔNG MÃI VÕ

Chu Vương Miện: QUẢNG CÁO SƠN ĐÔNG MÃI VÕ: QUẢNG CÁO Tình Quân Dân như Cá với Nước Cá không có Nước thì cá Thác nguợc lại Nước không có Cá trông Kỳ Cục lắm Tàu Thuyền chạy mau ...

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM "XÓM CÔ HỒN"

Tình Quân Dân như Cá với Nước
Cá không có Nước thì cá Thác
nguợc lại Nước không có Cá trông Kỳ Cục lắm
Tàu Thuyền chạy mau nhờ Chân Vịt
Ca sĩ ca hay nhờ tiếng vỗ tay
Lân múa hay nhờ tiếng pháo
Nhà Văn Nhà Thơ sống lây lất được là nhờ sự ủng hộ của bà con anh em
Tác phẩm { XÓM CÔ HỒN ] là tác phẩm đầu tay gồm có 19 truyện ngắn chọn loc của nhà Văn Thơ Kha Tiệm Ly [ một nhà văn thơ Đương Hiện Đại [ tức là nhà Thơ văn Thời danh bây giờ ]
Kha Tiệm Ly là người cầm bút có chất lượng và tiên tiến ở MIỆT VƯỜN quê nhà .
Rất mong được sự ủng hộ của những người còn tha thiết tới nền Văn Chương Việt Nam Đương Đại
nhóm anh em Thân Hữu bảo trợ :
Nhà biên khảo THA! QUỐC MƯU [ anh ruột tác giả ] nhà thơ TUYẾT LINH , Nhạc Sĩ LÊ HOÀNG ,nhà thơ THỦY DIỂN , CHU VƯƠNG MIỆN [ nước ngòai ]
nhà thơ HOÀI HUYỀN THANH , nhà văn NGUYEN THỊ THÚY NGAN [ trong nước ]
hoan hỉ đề bạt .
Chu vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét