Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

THƠ XƯỚNG HỌA!


VÔ CẦU !
(Thỉnh Họa)
 Vạn pháp vô thường giữa bể dâu
Hương màu nhuận thắm có còn đâu ?
Được thời bình tĩnh đừng hăm hở
Thất thế an nhiên chớ thảm sầu
Đối cảnh trau lòng trong tợ ngọc
Chạm tình giữ ý sáng như châu
Quán soi chư tướng đều phi tướng
Nuôi dưỡng tâm yên - khỏi nguyện cầu !

                                                  Lê Đăng Mành
Bài Họa
1-VÔ CẦU
Thôi về chăm chút ruộng nương dâu.

Buôn bán tranh giành chẳng thấm đâu

Chen lấn trường danh càng khổ luỵ

Xô bồ chợ lợi cũng thêm sầu

Thân hèn nào ước xa long ngọc

Phận mỏng đâu màng cáng phượng châu

Đèn Bụt soi cùng muôn vạn pháp

Vô sanh tánh lặng khỏi mong cầu !
                                     Trần Ngộ Lâm Đồng

2-TÌNH ĐỜI VỮNG CHÃI


Đất trời xoay chuyển mặc về đâu ?
Tâm tưởng sáng trong lấp bể dâu
Xây dựng non sông hòa bốn biển
Sánh vai cường quốc khắp năm châu
Toàn cầu hội nhập tâm thêm khỏe
Thế giới ban giao dạ bớt sầu
Hào khí anh hùng dòng lạc việt
Nước nhà  giàu mạnh ước mong cầu 

                                  Hồ Hắc Hải Sài Gòn3-CHỚ PHÍ THỈNH CẦU
( Họa hoán vận bài VÔ CẦU ! Của Lê Đăng Mành )

Diệt ái, ly tham, há dễ đâu
Bao lần bãi bể hóa nương dâu
Gót son ngày ấy mưa không tủi
Đầu bạc giờ đây nắng lại sầu
Chứng quả niết bàn mang ánh ngọc
Trở về sinh tử gạt dòng châu
Hữu hình, hữu tướng đều hư vọng
Chẳng thấy Như Lai - phí thỉnh cầu !

                             Đông Thái Phan Tự Trí 
                                          Đồng Nai

4-HOA ĐẤT

 (ngũđộthanh )


Nhân tình biển rộng trãi ngàn dâu
Thế sự đêm dài tỏ dễ đâu !
Vững chí trau dồi trong khổ hạnh
Bình tâm tỏa rạng giữa ưu sầu
Trao lời ái hữu vầng minh nguyệt
Giữ nết chân thành thể ngọc châu
Dẫu vạn ngàn chi về trả đất
Đời vui dưỡng tạo phải chăng cầu                      Phạm Duy Lương Hà Tỉnh


      5- VÔ CẦU

       Trần mê, thương hải hóa nương dâu
       Sinh tử, mất còn, có khác đâu
       Tỉnh tại an nhiên, không hớn hở
       Tùy duyên định phận, chẳng âu sầu
       Vô tình, vô ý: Tâm xanh ngọc
       Vô cảm, vô vi: Đức hồng châu
       Vạn pháp xưa nay luôn vọng hiện
       Như như bất thức: Thị vô cầu

                              Lê Văn Thanh Bà Rịa

6-THIỂN LUẬN

Vô thường bể cả hoá nương dâu
Nay lở mai bồi có lạ đâu
Cờ đến tay ai người đó phất
Nạn lâm cảnh nọ kẻ nao sầu
Lòng trong khéo giữ trong lòng ngọc
Ý đẹp năng mài đẹp ý châu
Tướng mạo chơn nguyên luôn tự tại
Tâm phi đắc nguyện tại vô cầu .


          PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                               
     Đà Nng7-ĐÍCH NGUYỆN CẦU

    giữ nguyên hai từ cuối mỗi câu
Thức ngộ vô thường chẳng bể dâu
Tâm đà vô ngã có còn đâu.
Sắc không nào lúc mà hăm hở
Không sắc đâu khi lại thảm sầu.
Hiểu rộng thì bùn coi tợ ngọc
Muốn vừa nên cát cũng như châu.
Tấm thân bất tịnh không phi tướng
Hỉ xả từ bi đích nguyện cầu .

                                  TrầnNTùng Phú Thọ8- CHƠN THƯỜNG

Cõi trần biến đổi giữa nương dâu
Chẳng tại chi mình biết tại đâu
Thiên địa vô minh vô thượng lạc
Thiện căn hữu khổ hữu ưu sầu
Thiền duyên vạn pháp tâm như ngọc
Phật tính thiên năng trí tự châu
Chân thực sẽ thành điều diệu lý
Hòa trong đạo hạnh - những mong cầu

                            Lê Viên Ngọc Đà Lạt


9-PHÚC CẦU


Trong cõi Ta-bà cuộc biển dâu

Tranh quyền đoạt lợi sẽ về đâu?

Lên voi danh vọng đời sung sướng

Xuống chó hàn vi chuốc nỗi sầu

Chớ đến chốn mờ tia xám hạt

Trở về nẻo sáng ánh hồng châu

Nhân duyên đang đợi người gieo đức

Thừa hưởng lộc ban thỏa phúc cầu.


Trương Minh Diệp
    10-SỞ CẦU

Tạo hóa vần xoay biển hóa dâu

Mây chiều lơ lửng hỏi về đâu?

Lợi danh bọt nước tan trong cát

Vinh nhục rong rêu lẫn giọt sầu

Thành quách lâu đài tàn tích đá

Cung son điện ngọc phế hoang châu

Sinh từ cát bụi hoàn tro bụi

Huống vật ngoài thân lại sở cầu!


Đặng Bích Vân


11-CHĂM CẦU

Sự đời biển cả hóa nương dâu

Vật thể hữu hình nay ở đâu?

Thất thế chớ lo điều sỉ nhục

Được thời đừng tưởng hết u sầu!

Người khôn tích đức gom hồng ngọc

Kẻ dại buông mình lượm giọt châu!

Sự sống bền lâu nhờ đại phúc

An nhiên, hạnh ngộ bởi chăm cầu.Huy Phương


12-VẪN MONG CẦU… 

Cuộc đời là bãi bể nương dâu
Biến động đổi thay cố định đâu ?
Sung sướng sống tràn đầy hạnh phúc
Khổ đau sinh chất ngập u sầu
Chăm lo tâm đức như ngà ngọc
Gìn giữ lòng nhân tựa báu châu
Bụi bặm trần gian không vấy bẩn
Thái bình sông núi vẫn mong cầu…


                               
Lê Trường Hưởng


Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

VỀ QUÊ TÌM LẠI MÌNH!VỀ QUÊ TÌM LẠI  MÌNH!

Về đây nhớ lại cảnh tang thương
Một thưở Tổ Tiên chịu đoạn trường
Về đây nhặt túm lông Lạc Hồng di trú
Vỗ vào gậy thiên di, vững bước tha hương !

Về đây lượm giọt mồ hôi rụng giữa đồng
Là của cha ông thời khốn khổ long đong
Vạch nhánh lúa chuyển đòng còn thai nghén
Như nguồn sữa ngọt ngào...
    Mà Mẹ từng ấp ủ thu, đông!

Về đây ! về với dòng sông
Xin được lần về tắm lại*
Róc chùi vạt gót đi hoang
Bụm khâu tấm áo phiêu bồng

Về đây ! về cùng khóm chuối bờ tre
Cung tay hứng sáo diều ru vọng bên hè
Để mơ tương lai treo tầng mây chót vót
Bện vào dải khói buồn bàng bạc ủ triền đê

Hãy Về đây - về đây tìm lại bóng mình
Tìm lại bóng mình - tìm lại chính mình…
Thuở cha mẹ chưa sinh..!

                               LĐM
*chúng ta không thể tắm hai lần
Trong cùng một dòng sông.
                               Heraclitus     

                                        TƯỢNG A DI ĐÀ CHÙA LONG KHÁNH QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH
                                                                   20/2 CANH THÌN "NĂM 2000"

                 alt


                                x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

CẢM HẠ VỀ !
CẢM HẠ VỀ !

Cần tuế nguyệt nhắp hoài không thấy mỏi
Vạt xuân thì chưa gặt đã tàn phai
Trăng du tử lội chơi rều rác phủi

Gió phong trần ve vãn nuối cành mai

Bếp vô tình quăng khói vào quên lãng
Đon đả mây chià tay túm vội quàng
Trời bao dung gom về làm bè bạn
Ném vào chiều lãng đãng khói buồn loang

Cao chót vót én tung quyền hối hả
Cái bang Nồm hành khất tận khơi xa
Để nam Lào hầm hập nhen lửa hạ
Đón cuốc về nhóm khúc khải hoàn ca !

Tôi lặng nhìn bốn mùa trượt chân qua
Cả bốn mùa đều trùm riêng ảm đạm
Chỉ hơi thở còn tiêu chung cõi tạm
Vay hư không hít cạn cuộc ta bà.

                                                         Chờ Mùa phượng 2014
                                           x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif                                           
                        

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

QUÁN ! HOA GIÊNG HAI...

                      

             QUÁN !
                          
                    Nước ẩn về ...đi - giữa cội nguồn
              Hoa tàn dẫu lụy với cành đông
             Thân thành dải khói yên làng mạc
             Sắc hiển phù sa đẫm ruộng đồng
             Tiả bãi vô thường treo ý thiện
             Quăng bờ bất tịnh giữ tình không
             Hành thâm bát nhã cầm năm uẩn
             Rõ pháp càn khôn ở tại lòng.. !

                                           LĐM

BÀI HỌA :

                  CẦU MONG
                              "Nghịch vần"
Nương tạm trần ai nhủ nỗi lòng
Để hồn thanh thản giữa thinh không
Cầu xin thuận nắng xanh rau bãi
Cầu được hòa mưa mát lúa đồng.
Mong đón nồm nam đều lúc hạ
Mong chào gió bấc yếu khi đông.
Người người thân ái đời hoan hỉ
Nước sạch dôi dư khắp mọi nguồn .
                              Trần Như Tùng

                                                       HOA GIÊNG HAI                                                                  
                        x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

MỒNG 8/2 KỶ NIỆM NGÀY THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA !HỌC THEO HẠNH CỦA NGÀI QUA BIỂU TƯỢNG CHĂN TÂM TRONG "THẬP MỤC NGƯU ĐỒ"


HỌC THEO HẠNH CỦA NGÀI QUA
BIỂU TƯỢNG CHĂN TÂM TRONG
 "THẬP MỤC NGƯU ĐỒ"

"Tranh sưu tầm"
                                              x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif
               
                   

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

THƠ GIÊNG HAI!
TIÊU DAO!

Hơn thua thôi kệ chuyện hồng trần
Thủ phận nông bần chẳng oán than
Buông vạt vinh hoa dù đói khổ
Ném đài phú quý dẫu cơ hàn
Xin về vườn cũ ngồi đong gió
Nguyện tới  sông xưa lội vọc trăng
Dải nước vô thường tuôn rót mãi...
Tiêu dao kẻo cạn bóng mây ngàn !

                                 LĐM

MAI THÁC ĐỔ

                                     MAI !
“Ngũ Độ Thanh”

Rét bủa lay cành vẫn hạo phong
Vàng ươm ướp nhụy tỏa hương nồng
Tinh thần lẫm liệt cùng sơn tuyết
Cốt tủy chơn thường giữa dặm không
Phẩm sạch trang đài chiêu lữ khách
Hồn thơm dũng khí cảm tang bồng
Chu Thần “thủ bái “lưu tờ cũ*
Vạn thuở mai hoàng vẫn thách đông

LĐM

Cao Bá Quát : *Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
 
x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif