Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

THƠ XƯỚNG HỌA!


VÔ CẦU !
(Thỉnh Họa)
 Vạn pháp vô thường giữa bể dâu
Hương màu nhuận thắm có còn đâu ?
Được thời bình tĩnh đừng hăm hở
Thất thế an nhiên chớ thảm sầu
Đối cảnh trau lòng trong tợ ngọc
Chạm tình giữ ý sáng như châu
Quán soi chư tướng đều phi tướng
Nuôi dưỡng tâm yên - khỏi nguyện cầu !

                                                  Lê Đăng Mành
Bài Họa
1-VÔ CẦU
Thôi về chăm chút ruộng nương dâu.

Buôn bán tranh giành chẳng thấm đâu

Chen lấn trường danh càng khổ luỵ

Xô bồ chợ lợi cũng thêm sầu

Thân hèn nào ước xa long ngọc

Phận mỏng đâu màng cáng phượng châu

Đèn Bụt soi cùng muôn vạn pháp

Vô sanh tánh lặng khỏi mong cầu !
                                     Trần Ngộ Lâm Đồng

2-TÌNH ĐỜI VỮNG CHÃI


Đất trời xoay chuyển mặc về đâu ?
Tâm tưởng sáng trong lấp bể dâu
Xây dựng non sông hòa bốn biển
Sánh vai cường quốc khắp năm châu
Toàn cầu hội nhập tâm thêm khỏe
Thế giới ban giao dạ bớt sầu
Hào khí anh hùng dòng lạc việt
Nước nhà  giàu mạnh ước mong cầu 

                                  Hồ Hắc Hải Sài Gòn3-CHỚ PHÍ THỈNH CẦU
( Họa hoán vận bài VÔ CẦU ! Của Lê Đăng Mành )

Diệt ái, ly tham, há dễ đâu
Bao lần bãi bể hóa nương dâu
Gót son ngày ấy mưa không tủi
Đầu bạc giờ đây nắng lại sầu
Chứng quả niết bàn mang ánh ngọc
Trở về sinh tử gạt dòng châu
Hữu hình, hữu tướng đều hư vọng
Chẳng thấy Như Lai - phí thỉnh cầu !

                             Đông Thái Phan Tự Trí 
                                          Đồng Nai

4-HOA ĐẤT

 (ngũđộthanh )


Nhân tình biển rộng trãi ngàn dâu
Thế sự đêm dài tỏ dễ đâu !
Vững chí trau dồi trong khổ hạnh
Bình tâm tỏa rạng giữa ưu sầu
Trao lời ái hữu vầng minh nguyệt
Giữ nết chân thành thể ngọc châu
Dẫu vạn ngàn chi về trả đất
Đời vui dưỡng tạo phải chăng cầu                      Phạm Duy Lương Hà Tỉnh


      5- VÔ CẦU

       Trần mê, thương hải hóa nương dâu
       Sinh tử, mất còn, có khác đâu
       Tỉnh tại an nhiên, không hớn hở
       Tùy duyên định phận, chẳng âu sầu
       Vô tình, vô ý: Tâm xanh ngọc
       Vô cảm, vô vi: Đức hồng châu
       Vạn pháp xưa nay luôn vọng hiện
       Như như bất thức: Thị vô cầu

                              Lê Văn Thanh Bà Rịa

6-THIỂN LUẬN

Vô thường bể cả hoá nương dâu
Nay lở mai bồi có lạ đâu
Cờ đến tay ai người đó phất
Nạn lâm cảnh nọ kẻ nao sầu
Lòng trong khéo giữ trong lòng ngọc
Ý đẹp năng mài đẹp ý châu
Tướng mạo chơn nguyên luôn tự tại
Tâm phi đắc nguyện tại vô cầu .


          PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                               
     Đà Nng7-ĐÍCH NGUYỆN CẦU

    giữ nguyên hai từ cuối mỗi câu
Thức ngộ vô thường chẳng bể dâu
Tâm đà vô ngã có còn đâu.
Sắc không nào lúc mà hăm hở
Không sắc đâu khi lại thảm sầu.
Hiểu rộng thì bùn coi tợ ngọc
Muốn vừa nên cát cũng như châu.
Tấm thân bất tịnh không phi tướng
Hỉ xả từ bi đích nguyện cầu .

                                  TrầnNTùng Phú Thọ8- CHƠN THƯỜNG

Cõi trần biến đổi giữa nương dâu
Chẳng tại chi mình biết tại đâu
Thiên địa vô minh vô thượng lạc
Thiện căn hữu khổ hữu ưu sầu
Thiền duyên vạn pháp tâm như ngọc
Phật tính thiên năng trí tự châu
Chân thực sẽ thành điều diệu lý
Hòa trong đạo hạnh - những mong cầu

                            Lê Viên Ngọc Đà Lạt


9-PHÚC CẦU


Trong cõi Ta-bà cuộc biển dâu

Tranh quyền đoạt lợi sẽ về đâu?

Lên voi danh vọng đời sung sướng

Xuống chó hàn vi chuốc nỗi sầu

Chớ đến chốn mờ tia xám hạt

Trở về nẻo sáng ánh hồng châu

Nhân duyên đang đợi người gieo đức

Thừa hưởng lộc ban thỏa phúc cầu.


Trương Minh Diệp
    10-SỞ CẦU

Tạo hóa vần xoay biển hóa dâu

Mây chiều lơ lửng hỏi về đâu?

Lợi danh bọt nước tan trong cát

Vinh nhục rong rêu lẫn giọt sầu

Thành quách lâu đài tàn tích đá

Cung son điện ngọc phế hoang châu

Sinh từ cát bụi hoàn tro bụi

Huống vật ngoài thân lại sở cầu!


Đặng Bích Vân


11-CHĂM CẦU

Sự đời biển cả hóa nương dâu

Vật thể hữu hình nay ở đâu?

Thất thế chớ lo điều sỉ nhục

Được thời đừng tưởng hết u sầu!

Người khôn tích đức gom hồng ngọc

Kẻ dại buông mình lượm giọt châu!

Sự sống bền lâu nhờ đại phúc

An nhiên, hạnh ngộ bởi chăm cầu.Huy Phương


12-VẪN MONG CẦU… 

Cuộc đời là bãi bể nương dâu
Biến động đổi thay cố định đâu ?
Sung sướng sống tràn đầy hạnh phúc
Khổ đau sinh chất ngập u sầu
Chăm lo tâm đức như ngà ngọc
Gìn giữ lòng nhân tựa báu châu
Bụi bặm trần gian không vấy bẩn
Thái bình sông núi vẫn mong cầu…


                               
Lê Trường Hưởng


2 nhận xét:

  1. Cảm ơn chủ nhà tạo cơ duyên hội ngô cho các thi huynh thi hữu tại sân này !

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Bác đã ghé thăm,kính chúc BÁC Và Bửu quyến thường an lạc hạnh phúc!

    Trả lờiXóa