Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

RÉT GIÊNG HAI !

BÁC NGUYỄN THANH XUÂN   GHÉ THĂM ẢNH NHƯ KHOA
        LẠNH LÙNG!

Giêng hai  Trời cứ lần đân
Rét chà trệt cẹng* cho xuân rạ rời**
Rét quất bầm nỗi đau Tôi
Rét lấp lãm nguyệt hiên ôi lạnh lùng !

          Tiết vũ thủy tháng giêng nhâm thÌN
                        Lamnguyethien 

*cẹng:cánh,xếp cánh,bó cánh
Giọng quê Quảng trị.
**Rạ rời:giọng quê nghĩa là rã rời


           CỘI NGUỒN !
 
Bao giờ về với quê miềng
Vói ngắt sợi khói trôi miền phù hư
Thỏng tay làm khách cuồng phu
Chạm Quê là đụng cõi ngu ngơ…khờ!
Xin làng bụm nước Ô Lâu
Dầm thân du tử bể dâu phong trần
Cung tay nhặt ngọn giêng xuân
Hâm bờ ký ức vọng ngân cội nguồn./

                 Lamnguyethien vũ thủy   XƯA NAY !

Xưa ! giêng hai
Nhà hết gạo
Mắt Mạ đăm đăm
Ngón tay thiếu máu*
Nhìn con xót ruột
…..RÉT chênh chao!
Nay! agogo,slowrock
Lẻng kẻng xập xình
Lanh canh đìa ao
Rúc bụi chuối
Luồn hang cau
Tre hóp kêu đau
Nhìn trăng gió
Nuối chữ”thôi xao”
                       Lamnguyethien giêng hai

*tục ngữ quê tôi:giêng hai cắn ngón tay
Không ra máu.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét