Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

TÌM TRĂNG GIỮA TRỜI ĐÔNG QUÊ NHÀ!TRĂNG VÀ HOA TRẠNG NGUYÊN

Đêm đông mưa gió tả tơi

Khàn hơi vẳng gọi giữa trời...ôi chao !

cò con lạc mẹ thương sao

Chênh chao cánh rớt chốn nào bến trong...?./."ảnh LĐM"


Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

ĐÊM ĐÔNG VÀ HOA !

LÃM NGUYỆT HIÊN
HOA MÙA LŨ

BỤC GIẢNG ƯƠM MẦM
TƯƠI ĐẤT NƯỚC,
SÂN TRƯỜNG NHÚ LỘC 
RỰC QUÊ NHÀ...
(thư pháp LĐM)

   

 TRĂNG TREO BÊN THỀM
                          LÃM NGUYỆT HOA
"ảnh lđm"

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

TÂM KINH VÀ THƯ PHÁP


                BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH                                       

                                                                                                                

                                                                
                                   QUÁN TỰ TẠI

                               (Tranh zen thư pháp)


Bản dịch Việt đầy đủ


Như vầy một lần tôi nghe:
         
Thế Tôn ở thành Vương Xá trên đỉnh Linh Thứu sơn cùng với đại Tăng đoàn và nhiều chư Bồ-tát, vào thời điểm đó, Thế Tôn đã đang nhập chánh định về các Pháp giới phân biệt gọi là Cảnh giới trình hiện thậm thâm. 
Cũng chính tại thời điểm đó, Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát, một đại thiện tri thức, thực hành thâm diệu Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, ngài thấy được ngay cả năm uẩn cũng đều thiếu vắng tự tính. Sau đó, thông qua năng lực gia trì của đức Phật, tôn giả Xá-lợi-phất thông bạch với thánh giả Bồ-tát Quán Tự Tại rằng: "Thiện nam tử nên phát tâm rèn luyện thực hành thâm sâu pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa như thế nào?".
Khi điều này được hỏi, Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát 
đáp lời tôn giả Xá-lợi-phất rằng: "Này Xá-lợi-phất! Các thiện Nam tử, thiện nữ nhân phát tâm thực hành pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa thâm diệu nên thấy như sau. Họ nên soi thấy đúng đắn, xuyên suốt và tái lập là đến cả năm uẩn cũng đều thiếu vắng về tự tính. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không [hoạt hành] chẳng khác chi sắc, sắc [hoạt hành] cũng chẳng khác chi Không. Tương tự, thọ, tưởng, hành thức thảy đều là Không.
Xá-lợi-phất, bởi thế, mọi hiện tượng đều là Không – thiếu vắng các đặc tính xác định; chúng không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm.
Cho nên, Xá-lợi-phất, trong Không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức; không có nhãn, không nhĩ, không tỷ, không thiệt, không thân, không ý; không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp. Không có nhãn giới và vân vân cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có diệt hết vô minh, và vân vân cho đến không có già, chết cũng không có diệt hết già chết. Không có khổ, tập, diệt đạo. Không có trị huệ, không có chứng đắc, cũng không có không chứng đắc.
Xá-lợi-phất, vì không có chứng đắc nên do đó Bồ-tát an trụ theo Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì tâm không uế chướng nên không sợ hãi, vượt khỏi sai lầm, đạt cứu cánh niết-bàn.
Tất cả chư Phật, an trụ trong tam thế tỉnh thức viên mãn và thấu suốt, cũng y theo Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa mà được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác.
Do vậy, phải biết được rằng chú Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa – vốn là đại thần chú, là đại minh chú , là vô thượng chú, là ngang bằng với vô đẳng chú, diệt trừ được mọi khổ não – là chân thật vì nó không sai sót. Chú Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa được tuyên thuyết như sau:
tadyatha - gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!
(Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ)
Này Xá-lợi-phất, bằng cách này, các vị đại Bồ-tát nên hành trì trong Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm diệu."
Sau đó, Thế Tôn xuất khỏi chánh định và tán dương Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát rằng: "Lành Thay!"Ngài nói: "Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, Đúng là vậy. Phải nên hành trì Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa thâm diệu như cách ông nói. Ngay cả các Như Lai cũng đều hoan hỷ!"
Thế tôn nói xong, tôn giả Xá-lợi-phất, Quán Tự Tại Bồ-tát, toàn thể đoàn tùy tùng chung quanh, và giới chúng sinh bao gồm trời, người, a-tu-la, và càn-thát-bà đều hoan hỷ và tán thán điều Thế Tôn dạy.

GIẢI NGHĨA CÂU CHÚ:

Tiếng PhạnChữ DevanāgarīChữ Latin hóaPhát âm (theo IPA)Âm Hán ViệtDịch nghĩaगते गतेGate gate[gəteː gəteː]Yết đế, yết đếVượt qua, vượt quaपारगतेPàragate[pɑːɾə gəteː]Ba la yết đếVượt qua bờ bên kiaपारसंगतेPàrasaṃgate[pɑːɾəsəm gəteː]Ba la tăng yết đếVượt qua hoàn toànबोधि स्वाहाBodhi svàhà[boːdɦɪ sʋɑːhɑː]Bồ đề tát bà haTuệ giác Thành tựu.

Bản phiên âm Hán-Việt


Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa
thời , chiếu kiến ngũ-uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách .
"Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ,Tưởng,Hành,Thức diệc phục như thị ".
Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh , bất diệt, bất cấu , bất tịnh, bất tăng , bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ , tưởng , hành , thức.
Vô nhãn , nhĩ , tỷ thiệt , thân , ý ; vô sắc ,thanh , hương , vị ,xúc , pháp ; vô nhãn giới ,nãi chí vô ý thức giới.
Vô Vô-minh diệc , vô Vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô Khổ , Tập , Diệt , Đạo , vô Trí diệc vô Đắc, dĩ vô sở đắc cố , Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật--đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên đảo mộng-tưởng, cứu cánh Niết-Bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú . Tức thuyết chú viết:
'" Yết-đế , yết-đế , Ba-la yết-đế . Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha ".


                           

                                 LỤC TỔ ĐỐN TRÚC
                              (Tranh LƯƠNG KHẢI ĐỜI TỐNG)

BẢN TIẾNG PHẠN

                         Heart sutra sdh.jpg                                 

              TÂM KINH THƯ PHÁP CHỮ VIỆT "LĐM"


      TÂM KINH CHÉP TOÀN THÂN HÀN NGỮ


                               TÂM KINH NHẬT NGỮ

                                                                         ẢNH LĐM

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

NHỮNG TUẦN THẤT CẦU NGUYỆN !


                       


                             TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH 


                           

                             Mây vần vũ trong giờ LỄ HẠ HUYỆTTÂM TỊNH ĐỘ ! (1)

Trong cái rốn anh tìm thấy diện mục
Cõi thai bào đã lóe ánh hào quang
Ruột Mẹ nối Rốn Con chuyện rất thực
Nên cần chi  ngôn ngữ nẻo trần gian

Chốn A lại ya an trụ thường hằng
Đến đi như tia xẹt quất sao băng
                    Thân sắc không ! gói vành tâm thượng trí
Ao thất bảo tung cánh đóa sen vàng

                      Phất áo gọi mây về cõi uyên nguyên
Tam Thánh phóng quang soi đường tiếp dẫn
Tuần chung thất dâng lời kinh hộ niệm
Vầng trăng thu Sở Đắc* ánh vương Tâm**

Ôi !cõi về cuối mùa thu lá rụng
                     sắc vàng rơi ,cành lại nhú mầm xanh !
Đón anh về trời tung hoa bát nhã  ***
Cõi thường quang đến rồi ! người vãng sanh ./.

                                                  CUỐI THU NHÂM THìN

                                                           Lê Đăng Mành
                                                              Kính niệm


GHI CHÚ :
(1)Tịnh Độ là lòng trong sạch,chớ còn hỏi đến Tây Phương,
    DI ĐÀ là tính sáng soi,mựa phải nhọc tìm Cực Lạc.
                                 Trúc Lâm Đại Đầu Đà Trần Nhân Tông
* Nguyễn Văn Đắc
   Pháp danh :Nguyên Sở
**Thức thứ tám (alaiya)
*** Đám Tang Anh đưa về buổi sáng trời nắng.
Đến 11 giờ hạ huyệt trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ                
                                    

Từ giọt máu của CHA
Từ quặn đau của MẸ
Cái RỐNsinh ra
âm thầm lặng lẽ
dấu ấn một đời
LÒNG MẸ
cắt ra...
thơ Ngyễn Văn Đắc

(Thư Pháp LĐM)
                        KÍNH DÂNG NHỮNG NỤ SƯƠNG HOA TINH KHIẾT TIỄN ANH !


                                                              HỒNG SƯƠNG MAI