Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Thơ “Thuận nghịch đọc”- MAI MÙA ĐÔNG!BÀI XƯỚNG
MAI MÙA ĐÔNG!
“Thuận nghịch đọc”
Xanh lá phơi trần trụi lạnh đông
Thẫn thờ nghiêng đợi nép ngoài song
Cành ươm giống nữ lưu sương tuyết
Gốc dưỡng cây đài các nguyệt phong
Khanh tướng ước mong cầu trước phủ
Đệ huynh gìn giữ nguyện trong lòng
Lành yên tiết khí cầm xuân gọi
Thành quả ấy gieo sẽ đượm nồng

Nghịch đọc
Nồng đượm sẽ gieo ấy quả thành
Gọi xuân cầm khí tiết yên lành
Lòng trong nguyện giữ gìn huynh đệ
Phủ trước cầu mong ước tướng khanh
Phong nguyệt các đài cây dưỡng gốc
Tuyết sương lưu nữ giống ươm cành
Song ngoài nép đợi nghiêng thờ thẫn
Đông lạnh trụi trần phơi lá xanh!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
MAI MÙA ĐÔNG
Thuận nghịch đc
Mai hoa mảnh dáng thách sang đông
Cánh đọng sương ngời ánh trước song
Đài cuống đỡ nâng bông đẹp nở
Lá cành ôm ấp nụ xinh phong
Hoài công lạnh lấn-tươi tươi nhánh
Phí sức băng buông-ngát ngát lòng
Tài sắc vẹn toàn thanh khiết vẻ
Khai xuân gió gọi tỏa hương nồng

Nghịch đc
Nồng hương gọi tỏa gió xuân khai
Vẻ khiết thanh toàn vẹn sắc tài
Lòng ngát ngát- buông băng sức phí
Nhánh tươi tươi-lấn lạnh công hoài
Phong xinh nụ ấp ôm cành lá
Nở đẹp bông nâng đỡ cuống đài
Song trước ánh ngời sương đọng cánh
Đông sang thách dáng mảnh hoa mai.
Xuân Trường.21-19-2015
TrầnLệKhánh
TÙNG ĐÔNG
Thuận nghịch đc
Xanh riêng sắc biếc chỉ tùng đông
Mặc úa ngàn cây bóng vắng song
Cành thẳng để thân phơi hạ nắng
Dáng ngời cho lá rợp thu phong
Khanh vương mộng đẹp thêm ngời ý
Thục nữ tình say lại thỏa lòng
Lành đất bám chồi vươn núi đá
Thành hương tỏa phách nhựa thơm nồng.

Đọc ngược:
Nồng thơm nhựa phách tỏa hương thành
Đá núi vươn chồi bám đất lành
Lòng thỏa lại say tình nữ thục
Ý ngời thêm đẹp mộng vương khanh
Phong thu rợp lá cho ngời dáng
Nắng hạ phơi thân để thẳng cành
Song vắng bóng cây ngàn úa mặc
Đông tùng chỉ biếc sắc riêng xanh.
Nguyễn Gia Khanh
MAI TRONG ĐÔNG
Xanh sắc trên cành buốt giá đông
Vẫn vơ thân đợi đứng nghiêng song
Cành mơ hứng nắng ươm mầm gió
Lá mộng chờ mưa dưỡng gốc phong
Thanh điệu đợi chờ  in nhánh thắm
Dạ chung mong ngóng ánh hương lòng
Lành tâm rộ nở hoa xuân đến
Thành mãn mỹ nhân nữ đậm nồng

Đọc ngược:
Nồng đậm nữ nhân mỹ mãn thành
Đến xuân hoa nở rộ tâm lành
Lòng tươi ánh ngóng mong chung dạ
Thắm nhánh in chờ đợi điệu thanh
Phong gốc dưỡng mưa chờ mộng lá
Gió mầm ươm nắng hứng mơ cành
Song nghiêng đứng đợi thân vơ vẫn
Đông giá buốt cành trên sắc xanh
Gm.Nguyễn Đình Diệm
TÀN THU
Thuận nghịch đc
Thu tàn theo sắc rũ chờ đông
Mộng úa phai dần bóng ngã song
Từ giã đất trời mây lặng đứng
Tụ xuôi nguồn nước sóng cuồng phong
Thơ người cạn nghĩa tình nhân thế
Họa cảnh cô đơn dạ thấu lòng
U trí sầu tâm duyên phận huyễn
Du xuân vọng ước thắm mơ nồng

Nồng mơ thắm ước vọng xuân du
Huyễn phận duyên tâm sầu trí u
Lòng thấu dạ đơn cô cảnh họa
Thế nhân tình nghĩa cạn người thơ
Phong cuồng sóng nước nguồn xuôi tụ
Đứng lặng mây trời đất giã từ
Song ngã bóng dần phai úa mộng
Đông chờ rũ sắc theo tàn thu
Hải Rừng
24/10/2015
TÌNH ĐÔNG
Thuận nghịch đc
Rưng mưa hóa sắc cảnh sang đông
Nở muộn hoa ngâu ngắm cửa song
Nhung nhớ rệu màu chen hạ nắng
Luyến lưu buồn cảnh điểm thu phong
Chung tình hữu ái người vui dạ
Vẹn nghĩa phu thê kẻ thỏa lòng
Nung nấu giận căm đành khổ cực
Tung hoành nét vẽ đượm cay nồng.

Nghịch đc
Nồng cay đượm vẽ nét hoành tung
Cực khổ đành căm giận nấu nung
Lòng thỏa kẻ thê phu nghĩa vẹn
Dạ vui người ái hữu tình chung
Phong thu điểm cảnh buồn lưu luyến
Nắng hạ chen màu rệu nhớ nhung
Song cửa ngắm ngâu hoa muộn nở
Đông sang cảnh sắc hóa mưa rưng.
Trần Văn Hạng
MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM
Xanh rười rượi thế dẫu về đông
Muộn nắng trong ngời lóe nguyệt song
Cành thắm giục mai vàng trút lá
Nụ tươi chờ lộc mởn  xuy phong
Lành an mộng gởi mùa hoa đốm
Khổ lụy niềm tan sóng bọt lòng
Thành bại mặc mây trời tán tụ
Khanh công hết điệp giấc mơ nồng.

Đọc ngược:
Nồng mơ giấc điệp hết công khanh
Tụ tán trời mây mặc bại thành
Lòng bọt sóng tan niềm lụy khổ
Đốm hoa mùa gởi mộng an lành
Phong xuy mởn lộc chờ tươi nụ
Lá trút vàng mai giục thắm cành
Song nguyệt lóe ngời trong nắng muộn
Đông về dẫu thế rượi rười xanh.
Lý Đức Quỳnh,30/10/2015

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

CẢM TÀN THU PHÚ!
CẢM TÀN THU PHÚ!

Mây bàng bạc- Tiễn đưa ngọn heo may
Tiết tái tê - Chờ đợi làn đông bắc
Ngõ xóm - Mái lùa khói lay bay
Đường quê- Tre ngậm mưa lất phất

Nhớ Thu Xưa!
Khoai sắn - Sượng sùng tẩm bùn nâu
Lúa môn- Trơ tráo dầm nước bạc
Làm ruộng- Nhờ trời xới đất có - không
Đi rừng- Cậy mệ* bươi ngàn được - mất
Quần áo- Vá chồng tơi tả nên ít ngẩng đầu
Nón tơi- Chằm chéo rách bươm phải luôn cúi mặt

Ngày cơm độn- Đi mần bụng xót cuống cuồng
Đêm cháo chêm- Nằm vạ rọt** sôi quặn thắt
Út ả - Thiếu ăn nên đẫn đờ
Eng tam*** - Khát uống đến nheo nhóc

Vậy Mà!
Trồng trọt-Luôn kiệm cần chăm bón đúng thời cơ
Chăn nuôi- Chẳng phung phí bảo dưỡng theo chừng mực
Ôông mụ(1)- Dẫu trở trời vẫn son săt - luôn đằm thắm thật thà
Cấy dôông (2)-Dù thay gió mãi thủy chung - cứ dịu dàng chơn chất
Làng mạc- Đối nhân quan hệ nỏ hề ngông nghênh
Xóm giềng-Xử thế tiếp giao không thể lấc xấc

Lũ lụt- Thường niệm câu “méng(3) khi đói”giúp với dạ đàng hoàng
Tai ương- Hằng ngâm chữ “gói khi no”chia cùng tâm chân thật.

Đến Đông Nay!
Đầy đủ- Thiếu đụn rơm, thưa khói bếp thấy xa xót bồi hồi,
Ấm no- Không con cúi,mỏng mùi mun nghe thiết tha quay quắt

Cha thanh thản - Cùng trà đạo dứt cuộc vội vàng
Mẹ ung dung- Với trầu cau thôi thời tất bật.

Mà thương!
Đời khốn đốn- Mãi còn mô đó trầm luân
Kiếp cơ hàn - Vẫn có nơi tê phiêu bạt
Phận bèo bọt - Lều bều theo tuế nguyệt liêu xiêu
Thân rác rều- Vất vưởng với dặm trường phiêu đãng
Thương hói trọt (4)- Lũ dâng liệm bờ bãi chết mênh mông,
Xót ruộng vườn- Bùn nhuộm chôn đê điều trôi bát ngát.

Mưa gió- Lòng nay kỷ niệm mãi phiêu linh
Khói sương- Hồn cũ tinh anh còn phảng phất
Dẫu thời tiết-Luôn còn loạng quạng đổi thay ,
Thì lòng người- Chớ có đành hanh chụp giật.

Bỏm bẻm- dâng phú văn cho đỡ nhớ mong
Tròm trèm- phụng tâm thư để thôi khao khát

Từ tạ- Thu khẳng khiu - ta còn khiếp đởm - vì chưa có ấm lòng,
Cung nghênh- Đông lóng cóng - đây chẳng rùng mình – bởi đã từng

 lạnh ngắt!

Tiễn biệt tiết -  đớn đau
Gọi mời mùa -oan khuất

LĐM

Ghi chú:
*Mệ :kiêng cữ khi đi rừng
**rọt: lòng
***Anh chị em
1: ông bà
2: vợ chồng
3: miếng
4: kênh mương

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

ĐỪNG !

ĐỪNG!
        “Thủ Nhất Thanh - liên hoàn”
Đừng hỏi sao đời lắm trái ngang
Đừng cầm thù oán để đa mang
Đừng gieo chước quỷ lên điêu đứng
Đừng bủa mưu ma giả điệu đàng
Đừng yểm hiền nhân mờ trí tuệ
Đừng trù quân tử  tắt hào quang
Đừng chơi trên nỗi đau người khác
Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng

Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng
Đừng làm trái đạo ánh thường quang
Đừng đày già lão ra đầu hẻm
Đừng đẩy ngây thơ đứng giữa đàng
Đừng cấy tị hiềm cho bạn cõng
Đừng trồng cừu hận để người mang
Đừng quàng phú hộ là huynh đệ
Đừng tự cho mình xứng dọc ngang!
Lê Đăng Mành