Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

THƯ PHÁP CHỜ XUÂN!


                             
                                             NHỊN CŨNG LÀ ĐẠO                                            ảnh "NET"                
                        

                                                                      CHỜ XUÂN

                                   alt   

                       
TÌM XUÂN!

 Anh tìm em !

Giữa đông giá buốt

Cầm hư không

Nghe lòng xa xót                             Đắng đót Bên song

                            Thì thầm giọt mưa

                               Liệm dấu trăng

                    Gió bâng khuâng nghiêng ngửa                                                    Tội bầy dơi

                                                Ngủ vùi thất định

                                                      Trần trụi

                                                 Rét cứa tim côi …!                                                                   Lặng thinh đất trời

                                                                   Cho đông ảm đạm

                                                                    Mật ngữ truyền trao

                                                                 Xuân phong tươi thắm…                                                   Anh tìm em!

                                                    Từ vô thỉ

                                               Đến chung cõi về

                                               Ném trả nhiêu khê

                                                Yên bình dâu bể                                                   Anh tìm em !

                                      Chẳng nhuộm nguyện thề

                                            Mà tình chan chứa

                                              Mai bung tràn trề…

                                                               LĐM

                           alt4 nhận xét:

  1. DEP LAM NM VIET THEM MAY CAU DOI TET DE NHO HUYNH LEN THU PHAP NHE CAM ON TRUOC VA CHUC HUYNH VUI KHOE

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn NHMY nhé,viết xong câu đối email về

    Trả lờiXóa