Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

LỬA HẾT UNG DUNG BƯỚC XUỐNG MỒ !

                 
                                                           HOÀNG HÔN Ô LÂU   

TỰ BẠCH 

Chè ngún nửa ly cơm sét* tô
Khỏe mà   có thấy bệnh chi mô **
Nhớ sông tìm giặt đùm thân uế
Thương bếp pheng bòn*** lẻ củi khô
Trong ngõ vung thìa trang nội trợ
Ra đường huơ bút bậc ngây ngô
Còn cười còn thở còn lưu luyến
Lửa hết(1) ung dung bước xuống mồ...! 

                                                  LĐM
* Ít (dưới đáy tô)
** Gì đâu
*** Pheng bòn: Phanh tìm (kiếm)  mót (phương ngữ)
 (1) Củi hết lửa tắt : Thiền ngữ.
    Đủ duyên “củi” là Lửa bùng ,Lửa không bao
     giờ hết.Sanh Tử cũng vậy.

                                              

BÀI HỌA 1

TÂM SỰ

Thư pháp Lan Đình bút điểm tô
Ngày đôi ba bận niệm Nam mô
Thân bằng muôn nẻo tình khôn nhạt
Thơ phú ngàn trang tứ chửa khô
Nghĩa nước còn thương hồn Thục Đế
Tuồng đời chẳng bận chuyện Lào Ngô
Không sân  không hận không dan díu
Cho dẫu ngày mai lạnh dưới mồ

                                   Nguyễn Gia Khanh

HỌA 2


TỰ BẠCH 

Phận già cơm nước chỉ lưng tô
Mỹ vị cao lương có thấy mô
Nhớ buổi trung niên da thịt thắm
Bây giờ tuổi lão má nhăn khô
Nhàn cư ôn lại thời Tần Tống
Rảnh rỗi đọc vài chuyện Sở Ngô
Ngẫm nghĩ cuộc đời như mộng huyễn
Trăm năm ai cũng cỏ xanh mồ

                                        TRẦN NGỘ,  LÂM ĐỒNG


HỌA 3 


TỰ BẠCH

Áo ba manh mặc bữa vài 
Thể dục hàng ngày bệnh ở mô?
Lai láng hồn thơ luôn ướt át
Ngập tràn thi hứng chẳng hề khô
Bạn bè vẫn bảo còn minh mẫn
Bà vợ phán rằng vẫn ngốc ngô
Dè bỉu già rồi còn đú đởn
Nào hay “nghiêm chỉnh” cũng ra… mồ! 
                                Lê Trường Hưởng

Họa 4 +5
                        KÝ C THI TRAI

Chè ngon đứng đụa tu hai tô
Cày thửa to đùng xong lúc mô
Cồn cỏ nằm tràn không biết ướt
Áo quần dính bệt tự nhiên khô
Vác cày khoe vợ:  mâm cơm nếp
Vào bếp cạy nồi:  một bắp ngô
Giả bộ mặt mày tươi roi rói
Trét nào cũng sạch, có mô mồ!

                          Nguyễn Thanh Xuân
                                      HÀ NỘI
                    Ưng rứa thôi

                    Đặc sánh cà phê bánh một tô
Mỗi chầu buổi sáng thiếu khi mô
Mở bình nóng lạnh phun dòng mát
Ném áo mỏng dày, vắt kiệt khô
Phần tớ gắng, tươm tất sạch sẽ
Bạn bè đều, tuấn tú khôi ngô
                    Khi trăm tuổi, sẳn ông Hoàn Vũ
Cất nắm tro cao, không dưới mồ./.

                             Nguyễn Thanh Xuân
                                        HÀ NỘI


                          TÔI BÊN "MIẾU THẦN NÔNG" Ở VƯỜN HẢI HẠC VÀ QUẢ PHỤ


                                                           DÒ BƯỚC XUỐNG MỒ
                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét