Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

THƠ MỜI HỌA !


 


BÀI XƯỚNG
 
  TỪ BI
Bữa ăn đơn giản chẳng vương ai

Lưng chén cơm khoai cũng sống dài

Cá thịt cao lương càng khổ hận

Muối tương đạm bạc lại vui dai

Gieo nhân huân tập đời thường tại

Hái quả cát tường cõi vị lai

Nuôi dưỡng lòng từ tươi cuộc sống

Muôn loài an lạc nhẹ chân hài …!


                                             Lê Đăng Mành
HỌA 1


  BÍ QUYẾT SỐNG LÂU

Ta uống mưa, sương  chẳng lụy ai
Trong veo tinh khiết  sống lâu dài
Rượu đem tưới chậu, hoa tàn sớm
Nước để châm bình,  lão thọ dai
Đức tích từ bi,  đời tự tại
Thiện hành  hỷ xả,  kiếp sau lai
Vun trồng hạnh nhẫn luôn xanh tốt
Trí tịnh tâm thanh nhẹ gót hài

                                       ĐỘC HÀNH
                                       ĐỒNG NAI
HỌA 2
 
CÂY ĐỨC

Như Bụt thì thôi chẳng ghét ai

Tâm không vướng bận sướng dài dài

Từ bi còn dạ đâu thù mãi

Bác ái lòng nào để oán dai

Độc ác nhanh chầy tai cũng đến

Hiền lành sớm muộn phước tùng lai

Trồng cây chi đẹp bằng cây đức

Muôn thuở còn thơm một dấu hài !
 
                                                                          TRẦN NGỘ 
                                                                          LÂM ĐỒNG
 

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét