Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

QUÊ NHÀ ĐÓN MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH!         


     KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 


     Kỷ niệm ngày PHẬT ĐẢN SANH

In thất tình* hóa đài sen dâng người

Ngự chầu Chư Thánh Rồng Trời

Hài nhi dõng thuyết nh lời Phật ngôn**Mưa hoa nhạc trỗi mười phương

Ưu phiền dừng bặt viên thông Đạo mầu

Ngài thị hiện dứt khổ đau

Gần xa ba cõi địa cầu chuyển nghinhPhương ngoại rực chiếu bình minh

Hương giải thoát tỏa lung linh cát tường

Ân người khai ÁNH ĐẠO VÀNG

Tươi bừng chánh pháp ba ngàn năm qua…Điều Ngự trụ cõi Ta Bà

An cư  lân mẫn chói lòa Chân Như

Ngân vang tụng Đấng Đại Từ... !
                                       PHẬT LỊCH 2557                                        Lê Đăng Mành  


              *    Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
                 (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)

**  Thiên Thượng Thiên Hạ
      Duy ngã độc tôn
      Nhất thiết chúng sanh
      Giai hữu Phật tánh

                                        ĐƯỜNG QUÊ...


       
 ... VÀ NGÕ XÓM RỰC RỠ CỜ HOA ĐÓN MỪNG !
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét