Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

ĐOAN NGỌ !


                                                                    HÈ VỀ


ĐOAN NGỌ
(Liên hoàn nhị thủ)
    
Hôm nay ăn tết tháng trùng ngày
Đoan ngọ từ lâu truyền tới nay
Địa chủ mừng công mùa gặt mãn
Tá điền khoác việc vụ hè ngay
Khi xưa vịt hét than cùng khổ
Nhó mãi người kêu oán đọa đày
Hái lá mồng năm quê vẫn cứ
Dâng hương xuống vụ trái mùa đây*

Dâng hương xuống vụ trái mùa đây
Đóng trại **làm vườn thoát kiếp đày
Phân bổ rạch ròi bờ ruộng thẳng
Ăn chia rành mạch thửa vườn ngay
An cư truyền thống nhắc từ trước
Lạc nghiệp bảo lưu truyền đến nay
Chan chứa tình quê hằng vạn thuở
Hiểu Thương chia sẻ giữa bao ngày.

                                                LĐM

*Ở Q TRỊ gọi Vụ Trái tức là mùa bấp bênh
 Khó Sản xuất nên gọi là "trái". bây giờ gọi là
Vụ Hè Thu. Ngày xưa địa chủ không làm vụ
trái mà giao cho tá điền thuê lợi hơn
**Đóng trại để đạp nước đêm (vùng Hải Lăng)

HOA HẠ
                                                          ảnh LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét