Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

KHÓC MƯỚN

KHÓC MƯỚN

“ Ve là chết trong long Chai 1 ít
Chả mấy khi Ve mà lại được Chai ?”
“Thơ Phan Văn Băng đồng môn với cvm”

Toàn ở không dường ngắn hóa ra dài
Trời đang sáng biến thành mưa gió bão
Hết văn nghệ văn gừng bạc bẽo
Chuyện thương vay khóc mướn
Ít xít ra nhiều ?
Con nước thường ngày rộng hẹp bấy nhiêu
Mà sớm chiều lúc lên lúc xuống
Từ muôn năm cuộc đời vốn là khốn lịn
Không chiến tranh thi hạn hán mất mùa
Chết đói nơi nơi ?
Trót sinh ra làm cái số con ngừời
Chả ai thoát phong trần tục lụy
“ gặp thời thế thế thời phải thế
Trong trần ai ai dễ biết ai ? “*”
Trong Lục Súc Tranh Công mặt ngựa
quá dài ?
còn mặt chó thì trông ngắn ngủn
chuyện chính trị chuyển thù ra bạn
chuyện bán buôn chuyển bạn ra thù ?
ngàn xuân cho tới ngàn thu
khỉ già khỉ trẻ bú dù bà con ?
còn giòi chả nước chả non
không rượu không ghệ không còn T.Xương
loanh quanh 4 cái chân giường
thương  vay tạm bợ cùng phường bát âm
chả phong trần cũng phong trần
đang mặc váy bắt mặc quần lệnh vua
bầu trời có sao tua dua
dưới thế thì có đức vua 3 Vành
đầu trần lại bắt quấn khăn
không có áo mặc ở trần mát lưng
Chu Vương Miện

“*” Câu đối của Đặng Trần Thường và

Ngô thòi Nhậm thời Nhà Nguyễn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét