Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

CUNG TÍCH BIỀN


CUNG TÍCH BIỀN
Thương cho nẫu 1 mình giữa 2 làn đạn
Vừa của thù của bạn bắn dô
Tàn canh xơi chiếc chầy vồ
Đành thôi sách nát 3 bồ bán xôn
Nguyễn Huy Hổ “ Tang Thương Ngẫu Lục “
Đọc mà thương mà ức mà đau ?
Nhức vai rồi lại nhức đầu
“ Truyền Kỳ Mạn Lục “ xì dầu mắm tôm ‘
Mấy năm trước gió Nồm thổi gắt
Mấy năm sau gió Bấc lạnh căm
1 mình lội giữa non sông
Giữa rong cùng biển thòn bơn méo mồm
Kiếp nhà văn tiền oan nghiệp chướng
Kiếp làm người điêu đứng trần gian
Bà già kẻ cắp chiều hôm
Thì thôi hàng cá hàng tôm chả còn ?
Trong lòng nước cá con thác trước
Trong lòng cầu kẻ bứơc người qua
Sơ sinh cho đến người già
Đường dài đường ngắn đường xa đường gần
Thủa trời đất phong trần dâu bể
Thì cũng là đất khổ cùng bơi
Văn veo phó mặc cho thời
Thà đành chêt đói cu mồi ? mà chi ?
Chu Vương Miện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét