Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

THƠ XƯỚNG HỌA !


THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA NÓI LÁI LÊ ĐĂNG MÀNH-TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG - TRẦN NGỘ - NGUYỄN THANH XUÂN

alt

BÀI XƯỚNG :

NHẮN CON 

    Qúy tặng anh Nguyễn Khắc Phước                  

        Hơn sải nước dâng nguồn Hải Sơn*
Đất cằn lũ quét lại hao mòn
Ly hương có thắt lòng thương nhớ ?
Cố xứ ngùi trông dạ vấn vương.
Vẳng tiếng mẹ kêu chao nhật nguyệt
Nghe lời bạn gọi động càn khôn
Muôn loài quằn quại cầm tan tác
Con ngó  lụt chà nuốt có ngon!
                            Lê Đăng Mành
 * Hải Sơn thuộc Hải Lăng , Quảng Trị 

BÀI HỌA 1:

 NHẮN AI 

Cơn sao mọc ở tận cao sơn
Chắn giữ đất đai đỡ xói mòn
Trường kỷ vẫn nguyên thân thiết mộc
Áo quan đang ủ xác tiền vương
Nay xem cổ vật rưng lòng nặng
Xưa vượt núi non hẳn gối chồn
Lâm tặc giờ đây nhan nhản phá
Còn ngông cho chúng nếm còng ngon. 

                                Trương Đình Đăng 
                                        Đà Nẵng

BÀI HỌA 2:

                   NHẮN NHỦ   

Cơn sùng lá rụng khắp cùng sơn
Đồi trọc mưa tuôn nước xói mòn
Cột chặt rừng thưa lòng chẳng tiếc
Cây đào núi rỗng dạ không vương
Thiên tai nước cuốn do người dại
Địa họa bão lùa bởi kẻ khôn
Tàn phá môi trường quên sự sống
Mòn ngôi lâm tặc tưởng mồi ngon
                                                   Trần NgộLâm Đồng 

                 BÀI HỌA 3

SỐT MÀ MÁT
                                                                                           
Cơn sốt bắt nguồn từ cốt sơn 
Được chăm chu đáo vẫn gầy mòn
Chén trà hương nấn câu thơ đẹp
Ly rượu đào xoay món thịt hon
Bà xã thường ngày lo lắng hỏi
Người xưa vừa đến tự nhiên hôn
Xem ra cũng dáng oai ra phết
Non ngó núi trông ngủ nó ngon

                                                                    Nguyễn Thanh Xuân
                                              HÀ NỘI


ĐOẠN SÔNG Ô LÂU LÀNG LƯƠNG ĐIỀN VÀ CÂU NHI
(ảnh chụp từ CỒN THIÊN BÚT THÁNH )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét