Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

THƯ PHÁP TRÊN TRANG PHẬT HỌC ĐỒNG NAI !


Vu Lan qua những bức thư pháp Lê Đăng Mành


PHĐN -Thư pháp là nguồn cảm hứng nghệ thuật, gieo tâm hồn của mình vào những nét bút, phác họa lên vẻ đẹp con chữ để chuyển tải những lời hay ý đẹp đến với mọi người.
Trang nhà Phật Học Đồng Nai online mời bạn đọc thưởng lãm những bức thư pháp mới nhất của Lê Đăng Mành viết cho mùa Vu Lan-Hiếu Hạnh.
TÂM HIẾU LÀ TÂM PHẬT
  SÁM VU LAN:
CÒN TẠI THẾ,THÂN TÂM YÊN ỔN PHÁT NGUYỆN TU TRÌ
ĐÃ QUA ĐỜI:ÁC ĐẠO XA LÌA CHÓNG THÀNH PHẬT QUẢ.
MẸ LẦN MÒ RA TRƯỚC AO NẮM ÁO NGƯỜI XƯA
NGỠ TRONG GIẤC MƠ ,TIẾC RẰNG TA ĐÔI MẮT
ĐÃ LÒA VÌ QUÁ ĐỢI CHỜ !
Nhạc: Phạm Duy

Ảnh Như Khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét