Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

CHÙM LỤC BÁT THU ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TIẾNG QUÊ HƯƠNG!
Chùm lục bát THU (2) . Lê Đăng Mành
Aug 13, 2012 12:19 PMPublicPageviews 250   
          
                             TRĂNG LÊN (vẽ trực tiếp trên máy tính)


 Thu về !

Bâng khuâng tìm giọt phượng bay
Nào hay hạ bỏ heo may đi rồi
Hương sen muộn , thả  chiều trôi
Bụm hơi gió lạnh thu rơi… rơi về !

     
    Thu vàng!


Cơn Lào né nụ sương mai
Hạ hong dỡ cuộc heo may bên chiều
Sông quê tịch bóng cô liêu
Trăng rơi màu nhớ hôn lên thu vàng.*


Thu sầu !

Heo may phủi ngọn Nam Lào
Cuốc mồ côi khóc lịm vào thinh không !
Bốn mùa đi…đến thong dong
Sao chiều cứ ném khói buồn vào thu …!
                              
             Lập thu nhâm thìn 2012 
                       
* Trăng mùa thu trong veo
 thuần khiết nhất trong năm.
(TÂM TỰ THU NGUYỆT)


TRĂNG THU_  vẽ trực tiếp trên máy tính      

 

 Mời  các tác giả đọc QUY ƯỚC GỬI BÀI CỘNG TÁC VÀ GÓP Ý trên Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG  trước khi gởi bài /comment  trên  tạp chí để tránh những rắc rối không đáng có .
TRÍCH DỊCH , ĐĂNG TẢI TÁC PHẨM , HÌNH ẢNH TRÊN tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG , XIN GHI RÕ NGUỒN :
http://blog.yahoo.com/TIENGQUEHUONG

                                                                 VÀO HẠ !

DÂNG MÙA AN CƯ!

Nắng vàng dạo ngõ thôn trang
Cỏ hoa phụng hiến đạo tràng an cư
Quang bất muội (1)Lạc vô dư(2)
Nhựt thăng phổ chiếu (3)chân như rạng ngời.


(1)viên quang bất muội :ánh sáng trí tuệ của
Bồ Tát Văn Thù không bao giờ tắt.
(2)vui không dứt
(3)khi mặt trời lên đến đỉnh đầu sẽ chiếu sáng tận hang cùng ngõ
hẻm,ai cũng được hưởng phước lạc của Phật Pháp.


TÌM QUÊ!

Tháng ngày luôn tất bật
hãy thong thả ung dung
đường về quê chẳng mất
trăng vằng vặc viên dung.

CẢNH TỈNH

Mỗi ngày mấy lần tắm
Lau chùi rữa sạch thân
sát na hằng thường quán
gạn lọc tịnh hóa tâm.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét