Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

THƠ VÀ THƯ PHÁP DÂNG MÙA VU LAN !

         
           TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN DÂNG CƠM CHO MẸ !
CÒN TẠI THẾ :THÂN TÂM YÊN ỔN PHÁT NGUYỆN TU TRÌ
ĐÃ QUA ĐỜI :ÁC ĐẠO XA LÌA CHÓNG THÀNH PHẬT QUẢ.

SÁM VU LAN
QUAY VỀ ! 

Xin được lần về tắm lại (1)
Đắm hồn trong buổi sớm mai
Trôi với mây tuôn cùng nước
Vít ao đời thời non dại

Mồ hôi Cha thơm sữa lúa
Tao nôi Mẹ ca dao mùa
Lời ru cánh diều ấp ủ
Một đời dâu bể chát chua

Chăm  chút đường kim vá áo
Bóng Mẹ bên dĩa dầu hao
Cha ngồi thở dài trăn trở
Nghe lúa chuyển đòng xôn xao

Thu nay vu lan thắng hội
Song thân biền biệt tăm hơi !
Chơi vơi chạm miền ký ức
Nhớ thương chan chứa khôn nguôi…

Thân cùng tử tháng ngày trôi
Chác chao giông bão giữa đời hơn thua
Ngoảnh nhìn mưa nắng ,sớm trưa
Giành giựt buông bỏ quê xưa quay về ./.
                                                                               

                                  Lamnguyethien
                                  Trăng mùa hiếu. 

(1)chúng ta không thể tắm hai lần
Trong cùng một dòng sông.
                                        Heraclitus     


TRĂNG LÊN
(Vẽ trên máy tính)

alt
alt


ảnh như khoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét