Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Phan Phụng Thạch (1942-1973) Thơ Chu Vương Miện                                  
Phan Phụng Thạch (1942-1973) 

Tuổi già sao giống những ngày mưa
Gió lốc xôn xao mấy xóm dừa
Chữ nghĩa mấy rầy sao loạng quạng
Lâu rồi xa lắm chả còn thư!
Bạn nằm ngơi nghỉ 42 năm
Ta sống lao đao cả miền Nam
Bây giờ xô dạt sang Mỹ quốc
Nhìn lên vẫn 1 mẩu trăng rằm!
Sống thác chả qua là cái số
Ngắn dài? đêm vẫn đủ 5 canh
Số bạn ở gần nơi nguyên quán
Số ta thì loạn chốn dừng chân
Trên 40 năm chả gặp nhau
Bạn nơi nghĩa địa làng Đạo Đầu
Cây mận năm xưa còn hoa trái
Hay cũng cùng người thoát khổ đau?
Lâu quá không làm thơ làng xã
Ngô Xá Trung An lại Xóm Bầu
Ta đi từ lúc 13 tuổi
Ngoảnh nơi Hồng Quảng thấy gì đâu!
Có buổi qua Hạnh Hoa Ba Bến
Đồng lúa trời cao lẫn mấy mầu?
Bao nhiêu kỷ niệm theo chiến nạn
Chả còn gì, còn những đẩu đâu!
1 bữa dừng chân nơi Chợ Cạn
Nhìn qua Mỹ Thủy sóng bạc đầu
Ngược lên chợ Sải về Thạch Hãn
nNơi quê nghèo vẫn muôn thủa còn nhau.

                                  chuvươngmiện
                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét