Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

MỪNG ÁNH ĐẠO VÀNG !MỪNG ÁNH ĐẠO VÀNG !

Khổ hạnh bao năm mật khô máu cạn*
Xuống dòng sông gội tỉnh pháp hành trì
Viễn ly ép xác soi tìm đạo lộ
Tay nâng bát sữa mở ngõ huyền vi

Tịch tịnh thậm thâm bảy tuần thiền định
Tuệ tri thù thắng chấn động càn khôn
Năm canh miên mật tuyết sơn tan rả
Sao mai rực ánh chơn như cội nguồn

Quả đất rùng mình đón bậc Thiện Thệ
Chư Thiên tán tụng trỗi nhac hoan ca
Vạn vật lễ mừng cung nghinh từ phụ
Ngự thế gian giải giáo chủ Ta bà

Thân tứ đại Ngài tròn ba la mật
Vô thường quán biết các pháp không hai
Thấy khổ đau cũng là mầm an lạc
Thì chúng sanh sẽ mặc áo Như Lai

Chư Thiên thỉnh cầu giờ Phật thành đạo
Hãy vì chúng sanh lưu lại thế gian
Cõi ba ngàn cảm rung lời hứa khả
Thế giới xưa sau rực ánh đạo vàng !

                                    Lê Đăng Mành

*”Ta tu khổ hạnh ép xác máu cạn thì mật khô,
Thịt cũng hao mòn...Lời Phật”
Thấy rằng khổ hạnh làm giảm
Tri thức và mệt mỏi tinh thần,Ngài
Liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy...(theo Đức Phật Và Phật Pháp...NARADAMAHA THERA Phạm Kim Khánh dịch)

*Đức Phật đã mô tả lại điều này trong kinh Trung Bộ: “Vì Ta ăn quá ít mỗi ngày, nên cơ thể Ta hết sức gầy yếu. Tay chân Ta như các lóng tre khô đầy khúc khuỷu. Hai bàn tọa của Ta trở thành giống như mống trâu, xương sống với cột tủy lồi ra trông giống chuỗi hạt. Xương sườn Ta lộ rõ như rui cột của ngôi nhà đổ nát. Đồng tử của Ta nằm sâu trong hố mắt thăm thẳm long lanh giống như ánh nước long lanh từ đáy giếng sâu. Da đầu Ta khô héo nhăn nheo như trái mướp đắng được cắt đem phơi nắng khô héo. Nếu Ta muốn sờ da bụng thì Ta đụng nhằm xương sống vì hai thứ đã dính sát vào nhau. Nếu Ta muốn đi đại tiện hay tiểu tiện thì Ta ngã úp mặt xuống đất. Nếu Ta chà xát tay chân thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay Ta”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét