Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

LỜI XUÂN !THƠ XƯỚNG HỌA

                       alt


                   

LỜI XUÂN! 
Mùa đã về reo rộn nẻo đường
Nõn nà lộc biếc trải ngàn phương
Muôn nhà phụng đón vần như ý
Trăm họ cung nghênh chữ cát tường
Trừ tịch chớ lơi phên giậu biển
Giao thừa luôn nhớ ải biên cương
Tỵ đi còn ngoảnh răn thầm Ngọ
Mã đáo chinh yên - cảnh giác thường..!

                                       Lê Đăng Mành

Bài Họa:

  ĐẦU XUÂN XIN CHÚC

Xuân đến mở ra một chặng đường

Cho bao thi sĩ khắp muôn phương    
Dạt dào chữ nghĩa luôn ngời sáng
Chan chứa thơ ca mãi tỏ tường
Mã đáo thành công bền nét bút
Ngựa phi nước đại chắc tay cương
Xuân này Giáp Ngọ càng sung sức
Nghiên bút chăm lo ấy lẽ thường!

                                       Đào Nguyên Lịch 

QUÀ TẶNG CỦA XUÂN 


Xuân choàng áo mới tặng cây đường
Lộc biếc chồi xanh rải bốn  phương
Mang đến những điều mong sao thấy
Đem về  bao việc muốn am tường
Gìn giữ lâu dài đây truyền thống
Bảo vệ vững bền đó kỷ cương
Giáp Ngọ tiễn đưa nàng quý Tỵ
Cầu cho mọi sự được như thường!

                                                         Lê Trường Hưởng              
                                         x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif
                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét