Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

TÌNH THƠ MỜI HỌA !

                                                              CẦU CÂU NHI

TÌNH THƠ !
               

Thu vây sương khói bủa non ngàn
Trăng gió ươm mầm tới điểm trang
Nắn nót tám câu cài nhạc điệu
Chuốt trau bảy chữ bện cung đàn
Hằng mơ xướng họa luôn đằm thắm
Những ước ca ngâm bớt điệu đàng
Một góc tình thơ nhuần khí bút
Nguyễn Hoàng Quảng Trị mãi ngân vang

                                          LĐM

BÀI HỌA:1
                               TRI ÂM 

Một góc Đường thi vượt dặm ngàn
Thắm tình phố thị nghĩa thôn trang
Tám câu tri ngộ gieo lời ngọc
Năm vận tương giao rót điệu đàn
Lộng ngữ dẫu dùng khi tiếu ngạo
Chính tâm đừng gửi chốn hoang đàng
Gom từ góp bút khơi nguồn cảm
Quảng Trị quê nhà tiếng vọng vang.

                                        Phương Ngữ - Trương Đình Đăng
                                                             Đà Nẵng
HỌA 2:
CẢM XÚC MÙA THU
                            
Thu tới sương giăng trắng khắp ngàn
Cuộc đời lặng lẽ giở thêm trang
Tứ thơ chợt nẩy ca từ mới
Khúc hát bỗng vang nốt nhạc đàn
Hòa quyện với nhau duyên với dáng
Lẫn vào làm một điệu cùng đàng
Trào dâng cảm xúc hồn lai láng
Quảng Trị Nguyễn Hoàng mãi tiếng vang

                                                 Lê Trường Hưởng

HỌA 3:
NÉT BÚT TÌNH QUÊ
Quảng Trị vời xa mấy dặm ngàn
Non Mai, Sông Hãn dệt thêm trang
Sử xanh hồng thắm, tình non nước
Hùng khí oai linh, lắng tiếng đàn
Đất nước chia đôi đau chẳng dứt
Giang sơn liền dãi vẹn đôi đàng
Tình thơ mời gọi về chung bút
Để góc thơ Đường mãi vẻ vang.

                                                              Vĩnh Hoàng Sài GònKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét