Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

TÔI XIN ĐA TẠ THƠ THỈNH HỌA !


                                    
                                                   ĐA TẠ XƯỚNG HỌA!                                                                                                      
                                                   
                                                                
                                                                               "Trich"                                               

                       Tập mài thư pháp dâng trao bạn
                      Học chuốt chữ câu kính hỏi người
                      Còn thở : ngửa vay sương  mặt đất
                          Tắt hơi :cúi trả gió gầm trời
                        Có ai thương cảm xin mời họa
                       Chín suối quảy về ngồi đọc chơi
                                                             LĐM


                          ĐA TẠ !
                                         Thỉnh họa

                  Cứ tưởng đơn côi giữa cõi trần
                Đâu ngờ trăng gió lắm lòng nhân
                 Khiêm cung cúi gởi : tôi cầu chữ
            Thanh thoát đưa trao : khách tặng vần
                Hằng dặn sống còn - luôn khắc kỉ
                Thường răn chết vẫn - mãi tri ân
                   Xin Thơ* bái tạ ơn bằng hữu
             Hào phóng vẫy cho chẳng ngại ngần ..!
                                                   
                                         
                                   alt
*Tựa đề bài thỉnh họa trước đây của LĐM

BÀI HỌA : 1  

        GIAO TÌNH 
  Nước non dầu dãi lắm phong trần
       Vay trả vơi đầy nợ thế nhân
     Quý bạn tương giao bày mỹ ý
   Mến tình tri ngộ họa nguyên vần
    Từng vương nghĩa bút nào quên nghĩa
         Đã nhận ân đời chẳng phụ ân
      Giũa ngọc mài châu bằng hữu kết
       Hồn reo mộng dệt suối thơ ngần

                                   Phương Ngũ
                               Trương Đình Đăng
                                       Đà Nẵng       

  HỌA :2


AN NHIÊN !

Hồn nhiên lạc đạo giữa dương trần
Thiện phước vun đầy cội nghĩa nhân
Xướng hoạ đường thi hoà vạn điệu
Bình văn lục bát quyện trăm vần
Mực mài bút phóng người tri kỷ
Nghiên chấm chữ đề kẻ khắc ân
Bóng trúc quét sân trần chẳng động*
Bên hiên gió mát ánh trăng ngần

                  TRẦN NGỘ Lâm Đồng 

*Tác giả TRẦN THÁI TÔNG

HỌA : 3

              CHỚ NGẠI !
Thi ca cảm tác cũng duyên trần
Phúc phận tri âm hạnh ngộ nhân
Khách sáo cung thơ khiên cưỡng ý
Thân tình cánh chữ chỉnh chu vần
Giao du hiện kiếp nào quên ái
Tan hợp phù sinh chẳng đợi ân
Ngọn bút thay lời trao tấc dạ
Trên đời bạn hữu quý vô ngần
                  
                                    PyNhi *Cũ
-Cây đa bến cũ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét