Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

NGÀY XUÂN PHÁT NGUYỆN VIẾT TÂM KINH !                                           BỤNG LỚN NĂNG DUNG,DUNG NHỮNG ĐIỀU
                                                         KHÓ DUNG TRONG THIÊN HẠ,
                                           LÒNG TỪ THƯỜNG XẢ,XẢ NHỮNG ĐIỀU 
                                                         KHÔNG XẢ CỦA THẾ GIAN
                                                                                        DI LẶC NGUYỆN


                                                       GIỮ TÂM NHƯ ĐUỐC SÁNG
                                                       TRAU THÂN NHƯ GÌN VÀNG
                                                                      MỖI Ý LÀ HẠT NGỌC
                                                                 MỖI LỜI LÀ HOA THƠM !
                                                                                             PC : 230 

                               CÔNG DANH CÁI THẾ,VÔ PHI ĐẠI MỘNG NHẤT TRƯỜNG,
                               PHÚ QUÍ KINH NGƯỜI,BẤT MIỄN VÔ THƯỜNG NHỊ TỰ.
                                                                                                           TRẦN THÁI TÔNG 
                                           " CÔNG DANH LỪNG LẪY CHẲNG QUA
                                                                         MỘT GIẤC MỘNG DÀI ,
                                                PHÚ QUÍ KINH NGƯỜI KHÓ TRÁNH
                                                                         VÔ THƯỜNG HAI CHỮ."  


                                                             LƯỚI BỦA VÔ THƯỜNG !
                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét