Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

           BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM!

QUÁN là dụng của TRÍ
ÂM là dụng của BI
1*Dùng Diệu Trí Quán Chơn Tánh Quán ấy gọi là Chơn Quán
2*Dùng Diệu Trí Quán các Tịnh Pháp,Quán ấy gọi là Thanh Tịnh Quán.
3*Đã có Diệu Trí tất nhiên tự Tâm Thanh Tịnh,dùng tự Tâm Thanh Tịnh quán hai pháp tục đế (chân lý tương đối) chơn đế(chân lý tuyệt đối) thấu suốt ,rốt ráo nên gọi quán ấy là Quảng Đại Trí Tuệ Quán.
4*Diệu Trí của NGÀI biết chúng sanh và PHẬT đồng thể,Ngài hằng thường nghĩ đến cứu độ Quán ấy gọi là BI Quán
5*Đức QUAN ÂM lấy bi nguyện cứu khổ làm hạnh tu duy nhất,tưởng nghĩ đến việc ban vui tròn đầy cho chúng sanh !Quán ấy gọi là TỪ Quán.
Năm ánh sáng quán chiếu của Diệu Trí QUÁN ÂM hằng thường ở trong thể tịch tịnh vắng lặng,tức là thường tịch tuy thường tịch mà vẫn thường soi sáng hết thảy các chốn tối tăm nên ánh sáng của diệu trí kia lại cũng thường chiếu.
                                                                                                  ( Gíac Ngộ 220)
                     CHÙM THƠ KÍNH DÂNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

                              quan the am bo tat
1-DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM
Lắng nghe giọt nước cành dương
Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng
Như lai Bồ Tát viên thông
Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau

                    quan the am bo tat             
2-LONG ĐẦU QUÁN ÂM
Oai lực trên đỉnh long vương
Bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu
Tầm thinh giữa cõi khổ đau
Bồ Tát hóa hiện nhiệm mầu muôn nơi
                   quan the am bo tat
         
3-TRÌ KINH QUÁN ÂM
Kiết già tay phải nâng kinh
Quán soi nhập diệu tịnh thanh thường hằng
Nhìn thấu suốt cõi tối tăm
Đàm kinh cứu độ thậm thâm diệu kỳ
                     quan the am bo tat

4-VIÊN QUANG QUÁN ÂM
Hậu thân rực ánh hào quang
Bi nguyện cứu khổ ngập tràn thế gian
Quang bất muội* tỏa mênh mang
Quảng đại linh cảm ứng thân nhiệm mầu.

*Viên Quang bất muội : ánh sáng không bao giờ tắt.
 
5-DU HÍ QUÁN ÂM
Thong dong du hí cõi đời
Bao dung độ lượng hạnh ngời trần gian
Đến đi giữa cuộc gian nan
Bi nguyện cứu vớt trầm luân muôn loài.
             
6-BẠCH Y QUÁN ÂM
Ngự trên tòa đá uy nghi
Liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh
Ấn cát tường xóa vô minh
Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.
                      quan the am bo tat

                      
7-LIÊN NGỌA QUÁN ÂM
Bồ tát an tọa lá sen
Hai tay chấp quán soi xem cõi đời
Ta bà ác trược tơi bời
Linh cảm ứng hiện mỗi lời cầu xin.
                    quan the am bo tat
 
8-LONG KIẾN QUÁN ÂM
Diệu trí quán dòng tử sanh
Nhìn chúng sanh mãi loanh quanh luân hồi
Mắt thương Ngài nhìn cuộc đời
Thường hằng bi quán vớt người trầm luân.
                                   

THƠ LĐM " ảnh sưu tầm net"

DSC00101.JPG


                                                Cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về.!

                                " cồn chăn trâu và nghĩa địa làng Văn Qũy."

                                                                        Hoàng hôn ảnh LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét