Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

THƯ PHÁP CUỐI NĂM NHÂM THÌN!
                                  RẰM THÁNG CHẠP

                  CÁO TẬT THỊ CHÚNG
           THIỀN SƯ MÃN GIÁC (1052-1096)
               Đời thứ 8 thuộc dòng Thiền
                     VÔ NGÔN THÔNG  
 
                                            ( MẠC VỊ XUÂN TÀN HOA LẠC TẬN
                                            ĐÌNH TIỀN TẠC DẠ NHẤT CHI MAI )


                                                CÁO TẬT THỊ CHÚNG
 
                                  Xuân khứ bách hoa lạc

                          Xuân đáo bách hoa khai

                          Sự trục nhãn tiền quá

                          Lão tùng đầu thượng lai

                          Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

                          Ðình tiền tạc dạ nhất chi mai 

                                                  THIỀN SƯ MÃN GIÁC
 
      Bài thơ này được Cụ Ngô tất Tố dịch như sau:
                          
                                   Xuân đi trăm hoa rụng

                           Xuân đến trăm hoa cười

                           Trước mắt việc đi mãi

                           Trên đầu già đến rồi
                           Ðừng bảo xuân tàn hoa rụng hết

                           Ðêm qua sân trước một cành mai

   

                                   
                                           THƯ PHÁP VIẾT TRÊN MÁY TÍNH LĐM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét