Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

MÔI TRƯỜNG HẠNH !HẠNH MÔI TRƯỜNG!

Quả đất rùng mình cảm động
Nhạc trời mưa hoa ngàn sao
Hào quang chiếu tỏa hư không
Tụng ca đức PHẬT THÀNH ĐẠO

Tứ đế bài pháp diêu kỳ
Khai triễn trí tuệ từ bi
Hồng trần : Bậc Thế Gian Giải
Như Lai thấu lẽ huyền vi

Bình đẳng Đức Phật ngôn thuyết
Tâm mình chúng sanh tự biết
Tri kiến chạm bóng chân như
Bát nhã ngôn từ siêu việt

Thương xót muôn loại chúng sanh
Không quên cành cây ngọn cỏ
Tọa cụ Ngài nhặt cỏ khô
Nhỗ tươi sợ đau lá cành

Thông điệp bảo vệ môi sinh
Muôn loài trong nhau ! không khác
Đừng làm xước nhói hành tinh
Ta người có cùng tánh giác.

Cùng nhau nhìn lại đất mình
Xin đừng xới vét tài nguyên
Phá ,đốt săn lùa muông thú
Để mầm tươi với thiên nhiên

Địa cầu vùn vụt lông nhông
Nhiệt độ ngày hâm nóng bỏng
Vùng miền :bão,lũ tuyết băng...
Loài người cợt đùa sự sống.

Rồi đây khoác áo mùa đông
Muôn loài bần bật tê cóng
Triền miên thiên tai dịch họa
Chòng chành giữa cõi long đong

Đạo vàng nhuần biếc trăng sao
Môi trường hạnh quả nhiệm mầu!
Gốc bồ đề Ngài chứng Đạo
Muôn  ngàn năm với xưa sau

Phât Thành Đạo Đất giao thừa
Muôn Sắc  hoa cõng dâng mùa xuân tươi
Đầu năm  ngắt một nụ cười !
Thắp vào Tâm Thiện mà nuôi môi trường./.

                                                Lê Đăng Mành

             
ảnh tranh vẽ cuộc đời ĐỨC PHẬT         (LĐM sưu tầm)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét