Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA!


                                          
XƯỚNG  HỌA:  XUÂN CÁT TƯỜNG. 

   Lê Đăng Mành, Lê Chí Phóng, Trần Ngộ, Trương Đăng Sử, Lê Văn Thanh ,Hồ Trọng Trí
                                               


                                                 

Mời họa

XUÂN CÁT TƯỜNG. 

Tỵ đến Thìn đi đã mấy lần

Sao ta, người vẫn cứ lần khân

Sáng mơ toan tính ngất lòng hám

Chiều mộng đong lường khẳm túi tham

Hãy tẩy si mê ngời ngõ tánh

Xin chùi sân hận thoáng vườn tâm

Quán soi vạn pháp: không say đắm*

Bát nhã xuân yên tỏ nguyệt rằm .

                                       lê đăng mành 
                             
                                   Cuối đông nhâm thìn

                                               
* Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền

                          (Trúc Lâm Đại Đầu Đà)

BÀI HỌA 1:

XUÂN AN LẠC

Điểm lại xuân qua rõ lắm lần

Đời người cứ lấc khin-lefn khân

Giận mình quen thói: sân, si, hận

Dặn tớ xin chừa: mê, dục, tham

Mong muốn phát huy bao nết tốt

Nguyện cầu thực hiện bấy từ tâm

Tùy duyên phước họa do nhân quả

Thanh thản cho ta hưởng ánh rằm.

                                               Lê Chí Phóng

BÀI HỌA 2:

XUÂN CÁT TƯỜNG

Xuân đến rồi đi mấy lượt lần

Say đời khiến dạ mãi khân khân

Chắt chiu khó đủ cho lòng đục

Quơ góp khôn đầy với đáy tham

Giác ngộ viên thông đồng kiến tánh

Quán thiền tròn hạnh chớ mê tâm

Đạo vàng chiếu diệu ức ngàn kiếp

Đuốc tuê quang minh tựa ánh rằm.

                                      Trần Ngộ Lâm Đồng

BÀI HỌA 3:

VÔ THƯỜNG

Vòng quay trái đất biết bao lần

Vạn vật vô thường chẳng dám khân

Sáng dậy hoa tươi màu sặc sỡ

Chiều về nhụy héo hết đường tham 


Từ bi: yêu mến ghi trong dạ

Thanh tịnh: ghét thương bỏ ngoại tâm

Ngũ uẩn đều là vô chủ thể

Nương theo bát nhã tỏ trăng rằm

                                    Trương Đăng Sử

                                BÀI HỌA 4: 

                  XUÂN CÁT TƯỜNG
                    
                           Xuân đến xuân đi vô hạn lần
                    Xuân đời là mấy chớ lân khân
                    Nương thuyền Bát Nhã  qua bờ giác
                    Chống   gậy  Kim Cang  vượt bến tham
                    Xã  sạch  mê  tình, cầu hiển tánh
                    Đoạn trừ nghiệp chướng, chứng vô tâm
                    Vầng trăng huệ trí soi lồng lộng
                    Vạn pháp như như nhất thiết rằm

                                                                                            Lê Văn Thanh - BRVT    Bài Họa 4
 XUÂN CÁT TƯỜNG của Lê Đăng Mành
                 Xuân lại xuân qua đã lắm lần

               Vô minh mãi ám khiến lân khân

               Đâu còn ngũ uẩn đưa gì bám

               Huệ trí viên minh sạch nghiệp tham

               Tánh giác trong ngần-nương bát nhã

               Viễn ly tam chướng - cậy chơn tâm

               Nhiệm mầu giáo lý hằng soi chiếu

               Vạn pháp như như lộng ánh rằm.
                                                                 Hồ Trọng Trí
                                                       Kim Long BRVT 
  
Thư Pháp: lê đăng mành 

TRÍCH DỊCH , ĐĂNG TẢI TÁC PHẨM  trên  tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG , XIN GHI RÕ NGUỒN :
http:tapchiTIENGQUEHUONG.blogspot.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét