Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

KÍNH DÂNG NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO MỒNG 8 THÁNG CHẠP!
 "THƯ PHÁP LĐM"


Thệ Nguyện Ngày Đức Phật Thành Đạo !

Khổ hạnh máu cạn mật khô*

Bảy tuần thiền định xa bờ tử sanh

Trần gian mừng Phật Đạo thành

Đấng Vô Thượng Sĩ Cha lành bao dung


Quả đất rung chuyển đón mừng

Chư Thiên tán thán thỉnh dâng lời cầu

Cúi xin Phật chuyển Pháp Luân

Đạo vàng bừng chói hào quang an lành...


Tâm Ngài an ! Đạo đã thành

Con bồn chồn động nên loanh quanh hoài

Ném đời trôi tuột  hư hoai

Đắm theo sắc dục loay hoay giữa đường


Từ nay liễu nghĩa tâm nguồn

Buông từ hạt bụi đong lường hơn thua

Tị hiềm ganh ghét,phân bua !

Thỏng tay quăng bỏ vén xua mây mờ


Huân tập tánh thiện nguyên sơ

Biết tâm tàm quý để chừa : kiêu căng


Nuôi lòng từ ái khiêm cung

Dưỡng tuệ quán pháp vô thường,tánh không

Giới Định Tuệ quay về nương

Nhân Tâm Trực Chỉ **chơn thường thế gian


Quê nhà mưa xối rét chan

Ngày Thành Đạo rực ánh vàng lung linh

Đông tây đón ánh bình minh

Gần ba thiên kỷ xương minh Đạo Mầu./.

                                     Kính Dâng ngày Thành Đạo

Ghi chú:

*”Ta tu khổ hạnh ép xác máu cạn thì mật khô,
Thịt cũng hao mòn...Lời Phật”
Thấy rằng khổ hạnh làm giảm
Tri thức và mệt mỏi tinh thần,Ngài
Liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy...(theo Đức Phật
Và Phật Pháp...NARADAMAHA THERA
Phạm Kim Khánh dịch)
**lời TỔ"ảnh net"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét