Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

BẠN THƠ ĐẾN VỚI LÃM NGUYỆT HIÊN !

                                                       LÃM NGUYỆT HIÊN VÀO THU

                                          BÁC NG THANH XUÂN VÀ ANH NG VĂN HIỀN

                                          ANH TRẦN TƯ NGOAN QUÊ VĂN QUỸ,HẢI TÂN
                                                  HIỆN Ở NGÃI GIAO,CHÂU ĐỨC ,BÀ RIA lê đăng mành và trần tư ngoanNHỮNG BÀI THƠ CỦA TR TƯ NGOAN ĐOẠT GIẢI TRONG TẬP" LỜI NGẮN TÌNH DÀI"
NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHÊ
                                                    LÊ ĐĂNG MÀNH VÀ VÕ VĂN HOA

alt


alt

alt

                     NHỮNG TÁC PHẨM CỦA NHÀ THƠ VÕ VĂN HOA KÝ TẶNG LĐM                                                                    VƯỜN NAI                                               BÁC THANH XUÂN Ở HÀ NỘI GHÉ THĂM


                    KÝ TẶNG TẬP NHỚ LÀNG CHO LĐM TÁC GIẢ NG THANH XUÂN
                        NHÀ THƠ,  NHÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN MIỀN Ô LÂU


                                         LĐM VÀ NHÀ NHIẾP ẢNH NGUYỄN NHƯ KHOA

                 
                 
                                                                  ĐÊ LÀNG
                                                    

                                                                CHỢ QUÊ MÙA MƯA LŨ                                                                  CHIỀU QUÊ

                                        NHỮNG TÁC PHẨM CỦA NHƯ KHOA

  


                         BẠCH HOÀNG MAI ảnh NHƯ KHOA

 LÃM NGUYỆT HOA!

Sanh thác đổ sứ bạt phong
Tâm là gốc* sanh có không vô thường
Mặc nhiên giữa cuộc tang thương
Hương hoa thở gọi bốn phương họp đoàn./.

                                       Mồng1/8 mùa thu nhâmthìn

                                                Lê đăng mành
  *cây sanh có gốc " chữ tâm"

                          HOA SÚNG "giữa HỒ TÂM "
                                

                                 SƯƠNG MAI"ảnh BÁ VĂN"                                                                       THÊM VUI !
                                                                           VỀ BÊN TỔ

                                    TẬP NHẠC "RU ĐỜI MỘNG TƯỞNG" CỦA NG BÁ VĂN TẶNG   BÚT ĐÀM
                                                LÊ ĐĂNG MÀNH CHỜ NG BÁ VĂN "BÚT ĐÀM


                                      BÊN CÂY CỪA GIÀ TẠI "CỒN THIÊN BÚT THÁNH"
                                              LÊ NGỌC QUỐC TRAO QUÀ TẶNG

              LÊ NGỌC QUỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG, NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, VĂN HÓA
                                                 HIỆN Ở THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
                                       


                                  LÊ NGỌC QUỐC TẶNG TẬP VIỆT NAM BÁCH GIA THI                                QUỐC VÀ MÀNH BÊN TÁC PHẨM CỦA HS NG BÁ VĂN
                                                                     BÊN HỒ TÂMẢNH NHƯ KHOA

1 nhận xét: