Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

THƠ“Thủ Nhất Thanh”XUÂN KHINH AN !XUÂN KHINH AN!
“Thủ Nhất Thanh”
BÀI XƯỚNG
Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
“Thủ Nhất Thanh”
XUÂN PHƯƠNG THẢO LỤC
Xuân ngàn năm - vẫn cánh mai già
Xuân ước Nam bình quốc túy ca.
Xuân đến khơi bao nguồn đạo nghĩa
Xuân đi còn mãi mạch hương hoa.
Xuân nguyên – non nước tình muôn dặm
Xuân tiết – phong quang ý vạn nhà.
Xuân đắc tri đời – xuân nhất vị,
Xuân phương thảo lục - xứ Di Đà.
Louisiana, tháng 25.01.2015.
MẶC PHƯƠNG TỬ
XUÂN VÔ ƯU
Xuân trẻ vô biên chẳng biết già
Xuân mừng bốn biển khúc hoan ca
Xuân vun vườn tược thêm sai trái
Xuân tạo quê hương mãi thắm hoa
Xuân nhủ tăng thương tràn xứ sở
Xuân khuyên giảm hận thấm trăm nhà
Xuân an cõi tịnh mùa tu mới
Xuân hạnh vô ưu cội Phật Đà.
Phan Tự Trí
XUÂN GỬI BẠN
Xuân lớn cùng ta hẳn đã già
Xuân làm lời mới điệu dân ca.
Xuân khen Lãm Nguyệt muôn vần ấm
Xuân ngợi Kẻ Văn vạn nét hoa.
Xuân gửi bình an về chạm ngõ
Xuân đưa hoan hỉ đến xông nhà.
Xuân mừng tôi bạn tình thêm thắm
Xuân chúc Ô Lâu cứ vững đà !
Trần Như Tùng
XUÂN ƯỚC NGUYỆN
XUÂN tô điểm bạc sắc râu già
XUÂN dựng thêm rền ở khúc ca
XUÂN khởi màu tăng cường dải đất
XUÂN bồi cảnh đẹp vững ngàn hoa
XUÂN gieo nghĩa ái tường muôn ngõ
XUÂN đắp tình duyên tỏ mọi nhà
XUÂN trải miền quê cùng chốn thị
XUÂN mong vạn vật sống xuôi đà
Nguyễn Kháng
MÙA XUÂN HY VỌNG 
Xuân mãi mà sao chẳng thấy già,
Xuân về muôn nẻo hát tình ca,
Xuân ươm hạnh phúc ra nhiều lộc,
Xuân đượm niềm tin trổ lắm hoa.
Xuân tưới yêu thương vào vạn phố
Xuân gieo hy vọng đến muôn nhà,
Xuân cho đất nước luôn tươi trẻ,
Xuân hãy chúc nhau thật đậm đà.
Hoành Trần
26/1/16

DÁNG XUÂN
Xuân dến xuân đi xuân chẳng già
Xuân luôn đẹp mãi sánh lời ca
Xuân ươm nhiều lộc cho nhiều trái
Xuân ướp mặn tình nhuộm thắm hoa
Xuân đượm sắc hương cùng đất nước
Xuân nồng quê mẹ ấm muôn nhà
Xuân mang ấm áp ban thiên hạ
Xuân rải khắp nơi dáng điệu đà
phanho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét