Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

LŨ CẢM !
LŨ CẢM !

Trời thường chụp họa xuống thu đông
Lũ bão vô tư ném chất chồng
Núi toạc đất còn chia khổ nạn
Sông trườn nước cũng sớt long đong
Còn  bao thân phận ngồi thê thiết
 lắm mảnh đời ngậm phập phồng
Dịch bệnh thiên tai gieo khốn đốn
Ơi người máu chảy ruột mềm không?

                                            LĐM

THOÁT TỤC!

Tháng ngày tiêu sái đếm chi niên !
Huơ gót ung dung dạo khắp miền
Đụng ngõ công hầu thôi khắc khoải
Chạm đường danh lợi vẫn như nhiên
Đãi bôi hằng trụ bờ ngoa ngoắt
Hồn hậu năng chơi chốn thảo hiền
Tuổi hạc xa rồi triền tục lụy
Ra vào ba cõi sá gì tiên …!?

                                         LĐM
ÂN CÚC DỤC!

Lời ru lan tỏa suốt con đường
Phẩm hạnh cao vời sáng tợ gương
Vất vả bán buôn chào vạn ngõ
Nhọc nhằn cấy hái lụy ngàn phương
Tam tòng vẹn nghĩa tươi nguồn cội
Tứ đức trọn tình thắm giọt sương
Chín chữ cù lao ngời đất nước
Trọng ân cúc dục lấy chi lường..!
                                                                    LĐM
 BẬC MẪU NGHI!

Nền nếp bao đời chói tợ gương
Công dung còn ngậm chữ can trường
Lên non chung sống bao cơn lũ
Xuống núi dưỡng chăm bấy vạt nương
Cày cấy phơi thân nào ngại gió
Gieo trồng dầm mạng nỏ nề sương
Mẫu nghi tứ đức ngời hiền phụ
Giữ đạo viên dung chẳng thể lường

                                 LĐM

NON BỘ !

Một góc giang sơn khéo hiển bày
Hữu tình cẩm tú nét hoa tay
Bá Nha  gãy phím ngưng cung bậc
Chung Tử rơi rìu đoạt cội cây
Nhàn lãm ngắm chim vờn xoải cánh
Tiêu dao nhìn cá giỡn tung vây
Chốn đây không chỗ cho giành giựt
Quốc độ vô tranh mới hiển bày…!

                                  LĐM
VUI XƯỚNG HỌA!

Giao lưu xướng họa bạn bên mình
Nắn chữ tỉa vần thật đẹp xinh
Thả ý mãi mê thời nhiếp ám,
Neo tâm hằng tĩnh tắc sinh minh.
Dưỡng lòng bác ái chăm đời sống
Nuôi dạ vị tha giữ nghĩa tình
Chẳng những sẻ chia cùng mặc khách
Mà còn cảm động đến thần linh !
                                                LĐM  
NHƯ THỊ !

Cõi tạm chòng chành ghét với thương
Thì nên quán rõ pháp vô thường
Hãy xem danh lợi như màn tuyết
Để thấy công hầu tợ móc sương
Hữu tướng - tìm cầu tà  bịt lối *
Tánh không- tắt niệm chánh khai đường
Thong dong đi ở thân như thị
Thanh thản nơi này chính ngoại phương
                                                           LĐM 
* Nếu do sắc thấy ta
Do âm thanh cầu ta
Người ấy hành đạo tà
Không thể thấy Như Lai.
(Trích kinh Kim Cang)

KÝ ỨC THU!

Ngự đỉnh trường sơn cao tót vời
Bóng chiều lướt thướt nhẹ nhàng trôi
Mây thương dấu cội triền khe suối
Chim nhớ tàn cây mé núi đồi
Xóm dưới trống lân chầu nguyệt rụng
Làng bên đèn trẻ rọi hằng rơi
Trăng thu vành vạnh tuôn màu nhớ
Lay ký ức này bịn rịn thôi!

                                             LĐMKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét