Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

XƯỚNG HỌA VỚI ĐẠI LÃO THI ÔNG !                 TRƯỚC THỀM 96
Bệnh dữ ra oai dục cưỡi Rồng
Chín lăm tuổi thọ suýt tiêu vong
Sống còn ý niệm gồng căng sức
Khát vọng phương châm lội ngược dòng
Bỗng thấy toàn thân cơn sốt giảm
Và nhìn bao mắt bạn Thơ mong
Rồi đây trước cửa chờ xuân đến
Ta nguyện trường sinh với nhóm Hồng

                 TRƯƠNG-QUÂN
Tuổi : 96
                        Quê quán: Huế
Trú quán: 47B  Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
BÀI HỌA :

 PHƯỚC THỌ VÔ LƯỢNG!
   
    Tàng thân ẩn hiên tợ như rồng
Tâm giữa vô thường chẳng diệt vong
   An lạc viên dung tràn dặm ngõ
Kiện khang sung mãn tỏa muôn dòng
   Gia đình tử hiếu hằng chăm sóc
   Họ mạc tôn hiền mãi ước mong
   Thô thiển đôi vần xin kính chúc
Tiên sinh phước thọ rạng non hồng.

                      Lê Đăng Mành kính họa
                                             HOA NGUYỆT QUẾ
                                  x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét