Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

GIỌNG QUÊ!


             

GIỌNG DÀ QUÊ!
Thương người phiêu bạt xa nguồn cội
Tiếc kẻ tung hoành biệt cố hương...


Lấy cấy bường tẻ cho Bọ méng nác chè ”1”
Nghe cung bậc giọng dà quê
Chạm vào từng hoàn cảnh trớ trêu…
Hạ quan thì né đã đành
Trưởng giả học làm sang
Nhảy như kiến lả*đốt bật kêu
Vênh váo chối không sanh ở làng
Ngoay ngoảy quay lưng ruồng bỏ
Sợ bùn vương vào đối tác mỡ màng... hanh thông !
Cố nhuộm lưỡi lơ lớ giọng phố phường.

Mặc kệ lớp hậu sanh chới với
Mong nghe thấu giọng quê nhà
Ước mơ rúc trong huyết thống vành tim...

Có người đây đẩy khước từ
Sợ bỏ ngõ ! vì lỡ cày bừa trên vạt danh hư
Giả đò cấn bồ hòn nên ngậm như bưng !

Bất chợt tiếng hò động bến sông
Tưởng ai năm cũ quá giang...buồn
Thương người phiêu bạt xa nguồn cội
Tiếc kẻ tung hoành biệt cố hương...

Đây quê bụng vẫn bao dung
Mong châu hợp phố trùng phùng cảo thơm
Về nhen bếp lửa rạ rơm
Hâm om nác đuốc bay thơm  Bọ mờng « 2 »
Về đây chép giọng dà quê **

                                                        LĐM

Ghi Chú:
Bường :cái Bình,ấm đựng nước
‘ 1’-Lấy cái bình pha cho Cha miếng nước chè
‘2’ Om : vật dụng nội trợ làm bằng đất nung ,còn gọi là
Tréc (miền Nam gọi là tộ,cá kho tộ)
Nấu lại nước ruốc cho thơm.
-Bọ mờng :Cha mừng
*kiến lửa
**Nhà quê

                

               Hình ảnh: TRỜI RÉT NGỒI BUỒN GOM LẠI THƠ QUÊ !

GIỌNG DÀ QUÊ!
Thương người phiêu bạt xa nguồn cội
Tiếc kẻ tung hoành biệt cố hương...

    
Lấy cấy bường tẻ cho Bọ méng nác chè ”1”
Nghe cung bậc giọng dà quê
Chạm vào từng hoàn cảnh trớ trêu…
Hạ quan thì né đã đành
Trưởng giả học làm sang
Nhảy như kiến lả*đốt bật kêu
Vênh váo chối không sanh ở làng
Ngoay ngoảy quay lưng ruồng bỏ
Sợ bùn vương vào đối tác mỡ màng... hanh thông !
Cố nhuộm lưỡi lơ lớ giọng phố phường.

Mặc kệ lớp hậu sanh chới với
Mong nghe thấu giọng quê nhà
Ước mơ rúc trong huyết thống vành tim...

Có người đây đẩy khước từ
Sợ bỏ ngõ ! vì lỡ cày bừa trên vạt danh hư
Giả đò cấn bồ hòn nên ngậm như bưng !

Bất chợt tiếng hò động bến sông
Tưởng ai năm cũ quá giang...buồn
Thương người phiêu bạt xa nguồn cội
Tiếc kẻ tung hoành biệt cố hương...

Đây quê bụng vẫn bao dung
Mong châu hợp phố trùng phùng cảo thơm
Về nhen bếp lửa rạ rơm
Hâm om nác đuốc thơm nghe Bọ mờng « 2 »
Về đây chép giọng dà quê **

                       LĐM
Bường :cái Bình,ấm đựng nước
‘ 1’-Lấy cái bình pha cho Cha miếng nước chè
‘2’ Om : vật dụng nội trợ làm bằng đất nung ,còn gọi là
       Tréc (miền Nam gọi là tộ,cá kho tộ)
     Nấu lại nước ruốc cho thơm.
   -Bọ mờng :Cha mừng
*kiến lửa
**Nhà quê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét