Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

HỎI TÔI !                                                  CẦU BẾN HẢI

ĐỐI DIỆN TÔI !

Đứng chi chen lấn phủi mòn đất
Không để dành ra một lối về
Xin hỏi mi trườn chi cỏ chật
Mơ chiều tụ tập khạc khen chê !

Mi sống càng đau phía vĩa hè
Sáng lên chúi mũi đếm cà phê
Thất cơ lùa lại làm tri kỷ
Nhuộm lưỡi thị phi chẳng chịu về

Sống chi không ngửi được cơn nồm
Chẳng thấy trăng thanh cưỡi gió thơm
Có biết phù sa-bùn bạn hữu
Chẳng xót lời ru cứa nửa đêm
Nghe nắng bâng khuâng khóc lá rụng ?
Biết chiều bủa khói ướp ca dao ?
Tiếng quê muôn thuở bài kinh tụng
Tứ lượng tâm nào?chẳng quặn đau !

Phàm sở hữu tướng* là sắc không !
Sao mi cứ khoác để sương buồn
Không xì hơi hiến xanh hoa cỏ
Hãy khép mi về với cội nguồn

Khoe mà chi vạt áo phiêu bồng
Lợi danh ưa chụp phải long đong
Xáo thuốc trường sinh tìm đại thọ
Chẳng hề biết thẹn với hư không


             *Kinh Kim Cang

                          
                                          x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét