Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

XUÂN NHỚ BẠN!

XUÂN NHỚ BẠN!

Trùm chăn* rét cứa dạo chơi rong
Gặp bạn điêu linh thấy quặn lòng
Quán đó áo cầm cùng nốc cạn
Mấy quai vung ném quách đoạn trường

Một thuở dọc ngang tháo gỡ mìn
Phiêu bồng lãng tử tánh bình sinh
Lương sơn liệm mộng xanh rừng núi
Cho quảng trị mình đất tái sinh

Bến xe xó chợ ngộ tương phùng
Trăm bát cầm hắt lạnh Võ Tòng
Trừng mắt Đạt Ma soi Thạch Hãn
Tào công**hà cớ luận anh hùng

Hơn thua được mất giữa vô thường
Như gió xuống đao hạ giọt sương
Ta bạn từng huơ tìm ảo mộng
Hoát nhiên bạn trụ cõi chơn thường

Xuân về lặng lẽ rót tâm hương
Hớp nước Ô Lâu ngụm rượu suông
Phưỡng phất bạn về nhòa lệ khói
Câu kinh vô tự biến khôn lường

Phất áo tấn trụ ngoại phương
Ta về khới vạt vô thường chứa chan!

                                               Lê Đăng Mành
                                        CUỐI ĐÔNG QUÝ TỴ
                            Nhớ trận rượu cùng bè bạn cuối đông 1976
                                           Tại bến xe cũ Quảng Trị”QL 1”

*khoác chăn thay áo lạnh
*Tào Tháo mời Lưu Bị uống rượu
 để luận Anh Hùng
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét