Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

XUÂN MƠ THƠ MỜI HỌA!                      
                                  
alt
                                        XUÂN MƠ

                                                       (Ngũ độ thanh)
                             
                      Xuân về chẳng sưỡi ấm lòng tôi
                      Bão chụm mùa thu bửa rã rời
                      Chén bạc tan rồi tay đã mỏi
                      Toa  đời níu lại đãy gần trôi
                      Lưu đày quạnh quẽ nơi trần thế
                      Vất vưởng đìu hiu giữa mộng đời
                      Ước những tàn phai cầm ném lại
                      Mơ ngày hợp phố thỏa tình chơi!

                                           Lê Đăng Mành

               Bài Họa:

            NHẮN XUÂN

                                 " Họa bất luận"

Mong xuân về sưởi ấm lòng tôi Giông bão bao phen bửa rả rời Vượt mấy đoạn trường chân đã mỏi Giựt giành hạnh phúc đấy gần trôi Cố tìm nẻo sáng nơi trần thế Giữ chút an nhiên giữa mộng đời Gom những tàn phai ngày cũ lại Hát thành điệu nhạc thỏa tình chơi !

                        Trương Văn Hải HuếTÌM ĐẾN
           "Họa bất luận"
Xuân về chẳng ấm bạn và tôi

Trần thế lưu vong chửa để rời.

Đành gắng uống ăn xua đói chạy

Rồi chăm xướng họa đẩy buồn trôi.

Tử quy mong mỏi theo năm tháng

Sinh ký gian nan suốt cuộc đời.

Bảng lảng chiều hôm nương nắng quái

Sông dài tìm đến tắm cùng chơi !                                Trần Như Tùng


 altKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét