Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

TỰ TÁNH THƠ MỜI HỌA !

     TỰ TÁNH !

       Yên tĩnh hành thâm sẽ thảnh thơi
           Bổn lai thường trụ ở đây thôi
       Nuôi tâm phải xả đừng tham luyến
       Dưỡng tuệ nên buông chớ vọng mời
          Vắng bặt so đo khi ngủ nghỉ
        Lặng im tính đếm lúc nằm ngồi
       Mây tan vằng vặc vầng trăng rọi
          Tự tánh Di Đà * hiển hiện soi !

                                       Lê Đăng Mành
                                           3/9/2013*“Tịnh độ là lòng trong sạch,  
     Chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương; 
      Di Đà là tính sáng soi, 
      Mựa phải nhọc tìm về Cực lạc” 
                                      Trần Nhân Tông 
                          “ Cư trần lạc đạo phú, hội thứ baBÀI HỌA:

                      VÔ VI

                Tự tánh DI ĐÀ hiện hiện soi
        Tu tâm dưỡng khí chẳng lôi thôi
        Tham si chối bỏ đừng tranh chấp
         Hỉ nộ chẳng cầu mới thảnh thơi
        Duyên đến duyên đi đâu kẻ thỉnh
          Sắc không không sắc
nỏ ai mời
         Tri nhàn thiện túc an nhiên lạc
       Thanh thản bình yên lúc đứng ngồi

                                              N
My


BẤT BIẾN
alt
Tâm vô quái ngại sẽ nhàn thơi
Bất biến tuỳ duyên đắc quả thôi
Ngũ giới tu tròn dù quỹ dụ
Tam quy hạnh mãn mặc ma mời
Công phu khuya sáng không ngừng nghỉ
Niệm chuổi ngày đêm tinh tấn ngồi
Đảnh lễ mười phương tam thế Phật
Hào quang pháp giới rạng ngời soi
 
                            TRẦN NGỘ LÂM ĐỒNG

 TU TÁNH

Tới chốn Di Đà tìm thảnh thơi 
 Để thân an tịnh ở đây thôi  
Mây trời huyền ảo như lưu luyến 
 Sông nước mênh mông muốn gọi mời  
Nuôi trí dưỡng tinh vô nghiệp chướng  
Luyện tài rèn đức khỏi luân hồi 
Chỉ cần nghe tiếng chuông vang vọng  
Thanh thản tâm linh tự tánh soi

                                  THIÊN KHÚC

CÁI GIẾNG LÒNG

“ giếng lòng” một mạch nước thanh thơi
Lọc bỏ tham, sân – lấy thiện thôi
Gặp phải người nghèo tay bắt hỏi
Đụng  nhằm kẻ khó mặt mừng mời
Phát tâm hỷ xả dìu ăn ngủ
Mở túi từ bi dẫn uống ngồi
Bố thì đức công hồn hớn hở
Giếng lòng nhân ái giống gương soi

                                            ĐỘC HÀNH

 "câu cuối cố ý lặp lại chữ GIẾNG LÒNG"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét