Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

THƠ ĐỀ ẢNH ! " Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về "

                                              Lắng  nghe tiếng ốc thở dài
           Hoát nhiên nhẹ gót ra ngoài rong chơi !            


                                                                                                       Nhất tâm niệm Bụt DI ĐÀ
                                   Đàm kinh nhập diệu voi già khiêm cung!


                                                     Tâm hiền trôi giữa mênh mông
                                       Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về

                                                              Lòng từ có khác chi đâu
                                        Vượt qua thù hận nhiệm mầu cõi tâm

                                                           Lắng  nghe tiếng ốc thở dài
Hoát nhiên nhẹ gót ra ngoài rong chơi*

*mượn ý câu:
Chống gậy rong chơi chừ Phương
   Ngoại phư
ơng
"TUỆ TRUNG THƯỢNG SỸ"
                                                       Tĩnh lặng giữa cõi nắng mưa
                                      Phong ba bão táp chim đưa nhẹ hều !

                                                                                                             Gối đất giấc ngủ bình yên
                                           Thú thức ru gió như bên mẹ hiền !

                                                                    
                                                        Khép mi an tịnh cõi lòng
                                      Tâm tâm kết nối chim rừng chở che !

                                                       Bước chân tịnh lạc ghé thăm
                                      Như nguồn cam lộ thậm thâm diệu kỳ!

                                             
                                        Lắng lòng nương tựa bên nhau

                                 Cùng nghe tiếng gọi nhiệm mầu từ TÂM.


2 nhận xét: