Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

TÌNH Ô LÂU


                               BÌNH MINH Ô LÂU

XƯỚNG:


TÌNH Ô LÂU

                                     Kính tặng các Làng

                                  thuộc đôi bờ sông Ô Lâu

Núi Truồi thai nghén xẻ khơi nguồn*
Sông nước Ô Lâu  vượt dặm trường…
Phước, Trạch, Xuyên, Điềm ** yêu nghệ thuật
Tân, Hòa ,Sơn ,Chánh *** chuộng văn chương
Giáo đường lồng lộng vang lời nguyện
Phạm Vũ uy nghiêm vọng tiếng chuông
Bồi lỡ đôi bờ chung giọng nói
Cơ hàn chia sẻ bớt tang thương.../.
                                                   Lê Đăng Mành
Sông Ô Lâu là phụ lưu bên trái sông Độc (sông Mỹ Chánh) bắt nguồn từ Đông Truồi    
Tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sông có phụ lưu là sông Thác Ma.
** Làng ở  BỜ NAM thuộc Phong Điền, TT- Huế:
  -Phước Tích:Làng gốm cổ
  -Phò Trạch :Làng đan chiếu đệm
  - Mỹ Xuyên :Làng điêu khắc
  -Ưu Điềm  :Làng có nhiều danh nhân văn hóa
***  Làng ở  BỜ BẮC thuộc Hải Lăng, Q Trị


          Họa 1: 
  
        NHỚ QUÊ

          Cam khổ Ô LÂU chung một nguồn
        Đò khuya ai hát giữa đêm trường
        Thừa Thiên đánh giặc ngời trang liệt
        Quảng Trị diệt thù rạng sử chương
        Chiều vọng trường tan rền nhịp trống
        Sáng nghe chùa lễ vẳng hồi chuông
        Quê nhà trù phú vui đời đạo
        Cách dặm phương trời quá nhớ thương
                                        Trần Ngộ Lâm Đồng
               Họa 2:

             NHÂN TÌNH.


            Văn hóa phân ra lắm ngọn nguồn   
            Cơ duyên hàm dưỡng thuộc môi trường.           
            Kẻ yêu nghệ thuật sành thư pháp
            Ng
ười thích văn thơ sính tứ chương.           
            Cổ tự chiều vang lời kinh sám
            Gi
áo đường sáng giục mấy hồi chuông.            
            Hồi tâm lắng dịu niềm trăn trở
            Ng
ẫm lại nhân tình dạ  xót thương.


                                        H
ồ Trọng Trí
  Kim Long, BRVT   

                                    HOÀNG HÔN Ô LÂU  
               
     ẢNH LĐM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét