Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

ÁNH TRĂNG THIỀN !                              


Thơ Mời Họa:

ÁNH TRĂNG THIỀN .

                                  Kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa
                                               xuất gia 8/2 âm lịch
Gió lành luồn gọi khóm tre làng

Yên ả bóng ngày thường bước sang

Nắng xuống trân châu phun sắc thắm

Chiều đi hổ phách nhuộm mơ màng

Vô tâm đối cảnh lìa sanh tử

Tầm đạo xuất gia dựng đạo tràng

Chuyển pháp thấm nhuần ân Thiện Thệ

Xưa sau ngời mãi ánh trăng vàng…!


                                                 Lê Đăng Mành                         THÁI TỬ VƯỢT SÔNG ANOMA


CÁC BÀI HỌA:

                   BÓNG TỪ BI


Đêm nay trống điểm ở chùa làng

Tháp dưới chuông rền cũng vọng sang

Ngước lại duyên bèo thôi dám ước

Nhìn qua nợ bọt nỡ nào màng

Sáng ra chí nguyện trì kinh tụng

Tối đến thành tâm niệm chuỗi tràng

Nương bóng từ bi thờ lạy Phật

Mai về tịnh độ bái sen vàng
                                                                       Trần Ngộ Lâm Đồng
              ĐẠO MẦU.           Chân lý hoằng truyền khắp thế gian.       
        
Đạo mầu không biện biệt hèn sang.
         Xu
ất gia tầm đạo tâm đã quyết.
         C
át ái từ thân khó chẳng màng.        
         D
ương thái giao duyên cùng thiện pháp.
       
Âm siêu giải nghiệp với đàn tràng.
         L
à người anh cả trong nhân loại.       
         Ban t
ặng chúng sinh ánh đạo vàng.  
                              
    
                                                       H
ồ Trọng Trí   Kim Long, BRVT


                                      

                    THÁI TỬ XUẤT GIA
              Qua bốn cửa đi đến xóm làng
              Gặp người già, bệnh, chết vừa sang
             Thầy tu đã khiến giầu không thiết

              Phật quả làm ngôi báu chẳng màng
              Tất Đạt(*) phát tâm rời điện ngọc 
              Cồ Đàm(*) giác ngộ tới đàn tràng
              Niết Bàn Ngài nhập nghiêng thiền định
              Chính quả thành công tỏa ánh vàng.
                                                                                 Lê Trường Hưởng
 (*) là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama của Phật  Thích Ca Mâu Ni

                                               THÁI TỬ XUỐNG TÓC 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét