Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

HOA GIÊNG HAI!

                                             HOA QUÊ !

Trăng nghiêng xuống phố chòng chành
Nhìn hoa lơi lã khoác đèn nhấp nhô
Lanh chanh uống cảnh xô bồ
Nốc lời tráo trở quanh bờ đảo điên

Không quen sống chốn công viên
Vươn vòi khúm núm lụy phiền khen chê
Hương màu tơi tả tung hê
Bướm ong suồng sã ! né hè phố lay

Hớp khói bụi chốn lưu đày
Vô tâm bướm gửi muôn loài sâu tơ
Vt vơ vịn cổng lọc lừa
Tường gông gió thở mịt mù trùng vây

Sắc phơi điếng cuộc hao gầy
Đành đon đả phủi trang đài nguyên xưa
Chợ người tung bủa bán mua
Ném hoa lên phố đong bưa xuân thì!

Một mai nhụy úa còn chi
Đời hoa phận rác thôi thì hóa thân
Thà chen chúc giữa bùn làng
Phơ phất an trụ : tươi ,tàn thảnh thơi !
Sống gần rơm rạ mà chơi
Tang thương chia sẻ ngọt bùi có nhau
An nhiên giữa cõi chác chao
Chìa môi ngậm tiếng thì thào sương trăng./.

                                                             LĐM


     
    
                                                    Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét