Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

CHÙM THƠ KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN !
vườn lâm tì nyBẢY BƯỚC PHÂT VỀ !

Qủa đất rung chuyển sáu lần
Vén mây Phật xuống cõi trần Á Châu
Bảy bước sen nở nâng chân
Chín rồng phun nước tắm thân đại hiền
Ngự chầu Hộ Pháp chư Thiên
Mưa hoa nhạc trỗi cõi miền thái không
Hài nhi tuyên thuyết diệu ngôn
Thiên thượng thiên hạ độc tôn giáng trần
Là bậc tôn quý Thiên Nhân
Đức Phật thứ bảy(1) hiện trần khai tâm
Như Lai nhập định bảy tuần
Bản lai tri kiến ma quân cúi đầu
Cõi người dứt bặt khổ đau
Đượm nhuần pháp nhũ nhiệm mầu thanh lương
Hào Quang tỏa ấn cát tường
Từ bi vô lượng ,hiểu thương vô cùng
Việt Nam Quốc độ đại hùng
Thế Tôn thị hiện tương phùng năm châu ./.

                                 Lamnguyethien mùa sen

(1)Chư PHẬT quá khứ :
-Phật TÌ BÀ THI
-Phật THI KHÍ
-Phật TỲ XÁ PHÙ
-Phật CÂU LƯU TÔN
-phật CÂU NA HÀM MÂU NI
-Phật CA DIẾP.


bảy bước sen nở nâng chân
  Mừng Phật Đản sanh !

Thế giới ta bà ngát tỏa hương
Như lai thị hiện cuộc đời thường
Thiên cung bồ tát vào thiền định(1)
Ấn độ hoàng gia đón ngự vương
Tướng tốt dung nghi ngời bát nhã
Lòng từ tuệ giác liễu chơn thường
Quê hương đón bậc Thế gian giải (2)
Rực chiếu hào quang ánh đạo vàng ./.
                            lamnguyethien
                         PHẬT LỊCH 2556
                                   DL 2012

(1)HỘ MINH BỒ TÁT "BỔ XỨ "ở cung trời ĐÂU XUẤT,là THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA thị hiện cõi TA BÀ.
(2)Thế gian giải :một trong 10 hiệu của Đức Phật


Phật và môi sinh

Thức dậy vịn mặt trời,
Ra ngõ chào loài người.
Muôn loài trong vũ trụ,
Mãi nứt mầm sinh sôi.

Còn thải độc bầu không,
Quấy nhiễu nguồn suối sông.
Bức tử loài tôm cá,
Hành tinh có còn không?

Ta người chung tay lo,
Hư không vay nhịp thở.
Nhả hương đời thơm tho,
Cho bình minh rạng rỡ…

Cội bồ đề tỏa mát,
Năm xưa Ngài chứng đạo.
Hương từ bi thơm ngát,
Đạo vàng rạng trăng sao…

Bên vô ưu sanh Đạt Đa,
Bồ đề chứng Phật Thích Ca.
Vườn nai chuyển bánh xe pháp,
Nhập diệt dưới tán Sa La.(*)

Vô ngôn thuyết nên thông điệp,
Môi trường là hạnh vị tha./.


                    Lamnguyethien
                          Mùa sen


ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN giữa rừng cây sala gần CÂU THI NA
NGÀI nghiêng người phía tay phải đầu hướng về phương bắc
trong thế sư tử tọa

(*) Đức THÊ TÔN từ đản sanh
Cho đến khi vào niết bàn NGÀI luôn
luôn gần gũi với cây cỏ và muông thú !là thông điệp bảo vệ môi trường
đã tuyên thuyết trên 2500 năm.


                                                                                 PHẬT LỊCH 2556 DL 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét