Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

MÙA HẠ LÃM NGUYỆT HIÊN !
                                           

                                                NGÕ HẠC SƯƠNG CHAO BỜ  SANH TỬ

                                             THỀM TRĂNG GIÓ ĐẬU BẾN VÔ THƯỜNG !                                                  

                                             


LÃM NGUYỆT HIÊN

Nhà thơ ,nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh Xuân từ Hà Nội vừa
gửi email tặng:

Nhìn lãm nguyệt hiên mà thèm
Bởi trong Hồ Tâm hoa ấm
Bởi trong tình thơ thấm đậm
Vừa rực lửa vừa dịu êm ./.Ấm áp
    Chiều lòng ai đẹp bằng trời
Rét xuân là dịp đắp bồi hơi nhau
    Tròn chăn, toạc áo "dãi dầu"
Hửng nắng bắc cầu, chơi  lãm Nguyệt  Hiên.
                                                                           Nguyễn thanh xuân
                                                                            giêng hai nhâm thìn     

                                HOA SÚNG GIỮA HỒ TÂM

ĐỔI MÙA !

Chiều nay mùa lật sang trang
Hương sen gió gói 
khảm đường phượng bay.
Trang đời vỗ nhịp
vần xoay,
Tay không khâu kịp 
tháng ngày tàn phai !./.

                          Ledangmanh

ảnh nhukhoa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét