Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

VỀ QUÊ TÌM LẠI MÌNH!VỀ QUÊ TÌM LẠI  MÌNH!

Về đây nhớ lại cảnh tang thương
Một thưở Tổ Tiên chịu đoạn trường
Về đây nhặt túm lông Lạc Hồng di trú
Vỗ vào gậy thiên di, vững bước tha hương !

Về đây lượm giọt mồ hôi rụng giữa đồng
Là của cha ông thời khốn khổ long đong
Vạch nhánh lúa chuyển đòng còn thai nghén
Như nguồn sữa ngọt ngào...
    Mà Mẹ từng ấp ủ thu, đông!

Về đây ! về với dòng sông
Xin được lần về tắm lại*
Róc chùi vạt gót đi hoang
Bụm khâu tấm áo phiêu bồng

Về đây ! về cùng khóm chuối bờ tre
Cung tay hứng sáo diều ru vọng bên hè
Để mơ tương lai treo tầng mây chót vót
Bện vào dải khói buồn bàng bạc ủ triền đê

Hãy Về đây - về đây tìm lại bóng mình
Tìm lại bóng mình - tìm lại chính mình…
Thuở cha mẹ chưa sinh..!

                               LĐM
*chúng ta không thể tắm hai lần
Trong cùng một dòng sông.
                               Heraclitus     

                                        TƯỢNG A DI ĐÀ CHÙA LONG KHÁNH QUY NHƠN BÌNH ĐỊNH
                                                                   20/2 CANH THÌN "NĂM 2000"

                 alt


                                x_3ea2b62d photo x_3ea2b62d_zps0cb7a859.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét